• KISMİ ÖDEMELERİN ÖNCELİKLE FAİZE SAYILMASI

  İlgili Kanun/md:
  1475 s.İşK: 14
  BK:84
  lKISMİ ÖDEMELERİN ÖNCELİKLE FAİZE SAYILMASI
  ÖZÜ: Davanın açıldığı tarihte davacının gerçekleşmiş faiz alacağı vardır ve henüz son taksit ödenmemiştir. Böyle olunca Borçlar Kanununun 84.maddesi hükmü uyarınca yapılacak olan ödemenin öncelikle faize sayılması mümkündür. Davacı işçinin bu isteğini belirterek dava açması ve daha sonra ödemeyi kabul etmesi, yapılan ödemenin faize sayılmasını gerektirir

  T.C.

  YARGITAY

  9.Hukuk Dairesi

  ESAS      NO: 2003/6944
  KARAR NO: 2003/19854
  TARİHİ: 02.12.2003

  DAVA: Taraflar arasındaki kıdem tazminatı, akdi ikramiye, ilave tediye, teşvik primi alacağının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davacı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 2.12.2003 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına Avukat T. T geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1.Davacı işçiye hak kazandığı kıdem tazminatının beş taksitte ödeneceği bildirilmiş, davacı "tüm yasal hakları saklı kalmak kaydıyla" söz konusu yazıyı imzalamıştir. Son taksidin ödenmesinden önce bu dava açılmış, gecikmeli olarak ödenen miktarlar için faiz isteğinde bulunulmuş ve ilerde ödenecek olan son taksidin birikmiş olan faiz alacağına mahsubuyla bakiye kıdem tazminatı talep edilmiştir.
  Mahkemece beş ayrı taksitle ödenen kıdem tazminatı için gecikme faizi hesaplatılarak hüküm altına alınmış, son taksitle yapılan ödemenin faize sayılması isteğinin reddine karar verilmiştir.
  Davanın açıldığı tarihte davacının gerçekleşmiş faiz alacağı vardır ve henüz son taksit ödenmemiştir. Böyle olunca Borçlar Kanununun 84.maddesi hükmü uyarınca yapılacak olan ödemenin öncelikle faize sayılması mümkündür. Davacı işçinin bu isteğini belirterek dava açması ve daha sonra ödemeyi kabul etmesi, yapılan ödemenin faize sayılmasını gerektirir.
  Böyle olunca, davacıya ödenen son taksidin faiz alacağına mahsuben yapıldığı kabul edilerek, buna göre belirlenecek olan faiz isteği ile bakiye kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verilmelidir.
  2.Reddedilen miktar yönünden davalı vekili lehine hüküm altına alınan avukatlık ücretinden ayrı olarak Katma Değer Vergisinin de hüküm altına alınması da hatalı olmuştur.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, Davacı yararına takdir edilen 275.000.000 TL.duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 2.12.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ