• KISMİ DAVAYI MAHKEMENİN RE’SEN BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK NİTELENDİREMEYECEĞİ

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/3453
  2016/9124
    22.03.2016
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK. /18-21


   
     
  • KISMİ DAVAYI MAHKEMENİN RE’SEN BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK NİTELENDİREMEYECEĞİ
  • ISLAHTAN SONRA İLERİ SÜRÜLEN ZAMAN AŞIMI DEFİ’NİN DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ
   
  ÖZETİ   Dava dilekçesinde bir niteleme bulunmasa da talep miktar ve şekline, bilirkişinin hesap raporundan sonra davacının 19.06.2014 tarihli “ıslah dilekçesi” ile taleplerini artırmasına göre davanın kısmi dava olarak açılmasına rağmen mahkemece davanın, resen belirsiz alacak davası olarak yorumlanması ve ıslaha karşı zamanaşımı def'inin değerlendirilmemesi isabetsiz olmuştur. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 109/2 fıkrası yürürlükte olduğu tarihte dahi Dairemiz yorumu ile talep konusu miktar belirlenebilir olduğu durumlarda da kısmi dava açılabileceği kabul edilmiştir. 01.04.2015 tarihli 6644 saylı Kanun'un 4. maddesi ile 6100 sayılı Kanun'un 109/2 fıkrasının mülga hale gelmesi ile talep konusu miktarın belirlenebilir olduğu durumlarda kısmi dava açılmasının kabulü artık tartışma dışı kalmıştır. Açıklanan tüm bu sebeplere davanın kısmi dava olarak açıldığı halde mahkemece resen belirsiz alacak davası olarak yorumlanmasına imkan bulunmamaktadır. Mahkeme bu konuda ancak açılan davanın şartlarının oluşup oluşmadığını usulen değerlendirebilir, re'sen davanın türünü kendisi tayin edemez. Bu bağlamda somut olayda davanın, kısmi dava olarak açıldığı anlaşıldığından bu şekilde sonuçlandırılması gerekir

                 
   
       
               

  22. Hukuk Dairesi         2015/3453 E.  ,  2016/9124 K.
  "İçtihat Metni"

  Y A R G I T A Y İ L A M I

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  DAVA : Davacı, ücret, ihbar tazminatı, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ile hafta tatili ücreti alacakarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı ...... avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Davacı vekili, ...... Liderliğinde .... şubesinin de içinde bulunduğu konsorsiyuma yapılmak üzere ihale edildiğini, davalı H.. E..'in bu baraj inşaatında alt işveren olarak işçi çalıştırdığını, müvekkilinin söz konusu iş yerinde 13.02.2007 ile 01.04.2009 tarihleri arasında çalıştığını, müvekkilinin H.. E..'in yanındaki bütün çalışmasını baraj inşaatına hasreten yaptığını, Nisan 2009 tarihinde iş akdi feshedilmesine rağmen kıdem ve ihbar tazminatının ödenmediğini, ayrıca Mart 2009 ücretinin ödenmediğini, yıllık ücretli izin kullandırılmadığını, buna ilişkin ücretinin de ödenmediğini, müvekkilinin günlük yaklaşık oniki saat mesai yaptığını, ancak fazla çalışmaya ilişkin ücretin kanuni mevzuata uygun olarak ödenmediğini, resmi bayramlarda da çalıştığını, ancak ücretinin kendisine ödenmediğini belirterek, ihbar tazminatı, fazla mesai, genel tatil ve hafta tatili ile ücret alacaklarının davalılardan alınarak tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 
  Davalı BM vekili, davacının taleplerinin zamanaşımına uğradığını, davacının asıl işvereni diğer davalı H.. E.. olduğunu, husumet itirazlarının olduğunu, davalının işçilerinin sadece bu işte çalışmadığını, davalı H.. E.. ile alt üst işveren ilişkisi bulunmadığını, davacının müvekkili firmadaki şantiyede çalıştığını ispat etmesi gerektiğini, iş yerinde çalışan işçilerin yedibuçuk saaten fazla çalışmasının bulunmadığını beyanla davanın reddini talep etmiştir.
  Davalı Alpine vekili, öncelikle zamanaşımı itirazlarının olduğunu, davacının asıl işvereninin diğer davalı H.. E.. olduğunu, zira davalı H.. E..'in işçilerinin sadece bu projede çalışmadıklarını, H.. E..'in diğer üstlenmiş olduğu işlerinde de çalıştıklarını beyanla davanın reddini talep etmiştir.
  Davalı H.. E.., davaya herhangi bir cevap vermediği gibi duruşmalara da katılmamıştır.
  Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Karar, süresi içinde davalı B.. A.. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı B.. A.. nın aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddi gerekir. 
  2-Dava dilekçesinde bir niteleme bulunmasa da talep miktar ve şekline, bilirkişinin hesap raporundan sonra davacının 19.06.2014 tarihli “ıslah dilekçesi” ile taleplerini artırmasına göre davanın kısmi dava olarak açılmasına rağmen mahkemece davanın, resen belirsiz alacak davası olarak yorumlanması ve ıslaha karşı zamanaşımı def'inin değerlendirilmemesi isabetsiz olmuştur. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 109/2 fıkrası yürürlükte olduğu tarihte dahi Dairemiz yorumu ile talep konusu miktar belirlenebilir olduğu durumlarda da kısmi dava açılabileceği kabul edilmiştir. 01.04.2015 tarihli 6644 saylı Kanun'un 4. maddesi ile 6100 sayılı Kanun'un 109/2 fıkrasının mülga hale gelmesi ile talep konusu miktarın belirlenebilir olduğu durumlarda kısmi dava açılmasının kabulü artık tartışma dışı kalmıştır. Açıklanan tüm bu sebeplere davanın kısmi dava olarak açıldığı halde mahkemece resen belirsiz alacak davası olarak yorumlanmasına imkan bulunmamaktadır. Mahkeme bu konuda ancak açılan davanın şartlarının oluşup oluşmadığını usulen değerlendirebilir, re'sen davanın türünü kendisi tayin edemez. Bu bağlamda somut olayda davanın, kısmi dava olarak açıldığı anlaşıldığından bu şekilde sonuçlandırılması gerekir.
  Dolayısıyla, mahkemece ıslaha karşı zamanaşımı savunmasının değerlendirilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 22.03.2016 günü oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ