• KISMİ DAVANIN ALACAĞIN TESPİTİ NİTELİĞİNDE OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  1088 S.HUMK/187-194

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2008/29856
  Karar No. 2008/25201
  Tarihi: 06.10.2008        
                                      
  l KISMİ DAVANIN ALACAĞIN TESPİTİ NİTELİĞİNDE OLMASI
  l KISMİ DAVANIN AÇILAN EK DAVA İÇİN DERDESTLİK İTİRAZINDA BULUNULAMAYACAĞI

  ÖZETİ: Mahkemece derdestlik nedeniyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. HUMK. nun 187–194 maddeleri uyarınca, bir davanın derdestlik ilk itirazı üzerine, açılmamış sayılmasına karar verilebilmesi için önceki davanın taraflarının, dava konusunun ve dava sebebinin aynı olması gerekir. Taraflar arasındaki ilk davada, kısmi dava ile fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak istekte bulunulmuştur. Kısmi dava aynı zamanda taraflar arasındaki alacağın tespiti niteliğindedir. Taraflar arasındaki ilk dava kısmi, ikinci dava ise ek dava olup, iki davanın da aynı olduğundan söz edilemez. Bu durum karşısında, mahkemece, derdestlik ilk itirazının reddine karar verilmek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesis doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

  DAVA: Davacı, işçi vekili aracılığı ile, davalı işverende aleyhine daha önce haklarını saklı tutarak dava açtığını, fazlaya ilişkin haklan ortaya çıktığını belirterek, ihbar ve kıdem tazminatı ile işçilik alacaklarının tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece, davanın derdestlik itirazı nedeni ile açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi B.Kar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, daha önce davalı aleyhine haklarını saklı tutarak dava açtıklarını, davanın derdest olduğunu, ek bu dava ile belirtilen miktarlarda ihbar ve kıdem tazminatı ile işçilik alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece derdestlik nedeniyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. HUMK. nun 187–194 maddeleri uyarınca, bir davanın derdestlik ilk itirazı üzerine, açılmamış sayılmasına karar verilebilmesi için önceki davanın taraflarının, dava konusunun ve dava sebebinin aynı olması gerekir. Taraflar arasındaki ilk davada, kısmi dava ile fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak istekte bulunulmuştur. Kısmi dava aynı zamanda taraflar arasındaki alacağın tespiti niteliğindedir. Taraflar arasındaki ilk dava kısmi, ikinci dava ise ek dava olup, iki davanın da aynı olduğundan söz edilemez. Bu durum karşısında, mahkemece, derdestlik ilk itirazının reddine karar verilmek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesis doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.


  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 6.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ