• KISMİ DAVADA TALEP EDİLEN FAİZ İSTEMİNİN ISLAHLA ARTTIRILAN MİKTAR İÇİNDE GEÇERLİ OLDUĞU


             T.C.
      YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi              
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
    2017/12163
    2019/19815
    13/11/2019

   
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/41

   
     
  • KISMİ DAVADA TALEP EDİLEN FAİZ İSTEMİNİN ISLAHLA ARTTIRILAN MİKTAR İÇİNDE GEÇERLİ OLDUĞU
  • ISLAH DİLEKÇESİNDE FAİZ İSTEMESE DE İLK DAVA DİLEKÇESİNDEKİ FAİZ TALEBİNİ ESAS ALARAK ISLAH TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZE KARAR VERİLECEĞİ
    ÖZETİ Davacı vekili kısmi dava açmış, taleplerini 25/05/2015 harç tarihli ıslah dilekçesi ile artırmış, ancak ıslah ettiği miktarlara faiz yürütülmesini talep etmemiştir.
  Mahkemece ıslah ile istenilen miktarlara faiz talep edilmediği gerekçesi ile faiz yürütülmemiştir.
  Mahkemenin bu uygulaması Dairemizin " ıslah edilen miktarlar açısından faiz talep edilmemesi halinde ıslah ile artırılan miktarlara faiz yürütülemeyeceği " şeklindeki kökleşmiş içtihadına uygun ise de, karardan sonra bu konu ile ilgili olarak yapılan içtihadı birleştirme talebi üzerine Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 24.05.2019 günü yapılan toplantıda:
  “Bir miktar para alacağının faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesinin talep edildiği kısmî davada, dava konusu miktarın kısmî ıslahla faiz talebi belirtilmeksizin arttırılması halinde, arttırılan miktar bakımından dava dilekçesindeki faiz talebine bağlı olarak faize hükmedileceği" yönünde karar verilmiştir.
  Yargıtay Kanunu' nun 45/5. maddesi “ İçtihadı birleştirme kararlarının benzer hukuki konularda Yargıtay Genel Kurullarını, Dairelerine ve Adliye Mahkemelerini bağlayacağı “ hükmünü içermektedir.
  Yargıtay Kanunu' nun 45/5. maddesi karşısında, "...ıslahta faiz istenilmese dahi dava dilekçesindeki faiz talebine bağlı olarak faize hükmedilmesi..." zorunlu hale geldiğinden, YİBK. doğrultusunda ıslah edilen miktarlarada faiz uygulanmalıdır
   
   
             
  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar avukatlarınca istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin 01.05.2002 tarihinde davalı şirket bünyesinde kabin memuru olarak işe başlayıp 30.06.2010 tarihinde terfi alarak eğitim/kontrol kabin amiri olarak iş akdi haklı sebeple feshettiği 26.11.2013 tarihine kadar en son 6639,90 TL brüt ücretle çalıştığını, haftalık 45 saat çalışma süresinin çok üzerinde çalışarak fazla mesai yaptığını, ayrıca ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günlerinde de çalışmak zorunda kaldığını, fazla mesai ile hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil ücretlerinin talep edilmesine rağmen ödenmemesi üzerine noterden ihtarname göndererek iş akdini haklı sebeple feshettiğini, davalı şirketin cevabi ihtarnamesi ile davacının eğitim/kontrol kabin amirliği görevinde çalışıyor olduğu hususu ve eğitmen olması nedeniyle ofis görevinde çalıştığı kabul edildiğini, ancak İş Kanunu'na tabi olmadığı gerekçesi ile fazla çalışma ücretine hak kazanamadığı, dolayısıyla iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemeyeceğinin bildirildiğini iddia ederek bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacının uçuş personeli sınıfında kabin memuru olması nedeniyle 4857 SK nun 4/a fıkrasında hava taşıma işlerini bu yasanın kapsamı dışında tuttuğundan görev, şirket merkezinin Bakırköy' de olması nedeniyle de yetki itirazında bulunduklarını, davanın Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılması gerektiğini, davacının kabin memuru olarak 2011 yılına kadar çalıştığını ve bu yıldan itibaren de ek olarak eğitmen olması ve görevinin özelliği nedeniyle ofis görevinde de yer aldığını, ancak ofis çalışma saatlerinin uçuş görevi süresi gibi değerlendirilip toplam görev süresine dahil edildiğini, ofis görevi sonrası dinlenme süresi uçuş görevi dinlenme süresi limitlerindeki gibi hesaplandığını, bu bağlamda şirket yönetimi tarafından görev sürelerinin Sivil Havacılığın belirlediği esaslara uygun olarak düzenlendiğini bu nedenle kıdem tazminatını hak etmediğini, davacının en son 320 Euro kök ücret ve 699 Euro uçuş tazminatı olmak üzere toplam 1019 Euro ücret aldığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, taraf vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davacının talep ettiği alacak kalemleri için mahkemece bilirkişi raporu aldırıldığı, alınan raporda kıdem tazminatı alacağı için dikkate alınan kıdeme esas ücretin brüt 3.880,26 TL kabul edildiği ancak bu miktarın fesih tarihi itibariyle 2013 yılı için belirlenen 3.254,44 TL kıdem tazminatı tavanını aştığı anlaşılmakla hatalı hesaba itibarla sonuca gidilmesi hatalıdır.
  3-Davacı vekili kısmi dava açmış, taleplerini 25/05/2015 harç tarihli ıslah dilekçesi ile artırmış, ancak ıslah ettiği miktarlara faiz yürütülmesini talep etmemiştir.
  Mahkemece ıslah ile istenilen miktarlara faiz talep edilmediği gerekçesi ile faiz yürütülmemiştir.
  Mahkemenin bu uygulaması Dairemizin " ıslah edilen miktarlar açısından faiz talep edilmemesi halinde ıslah ile artırılan miktarlara faiz yürütülemeyeceği " şeklindeki kökleşmiş içtihadına uygun ise de, karardan sonra bu konu ile ilgili olarak yapılan içtihadı birleştirme talebi üzerine Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunca 24.05.2019 günü yapılan toplantıda:
  “Bir miktar para alacağının faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesinin talep edildiği kısmî davada, dava konusu miktarın kısmî ıslahla faiz talebi belirtilmeksizin arttırılması halinde, arttırılan miktar bakımından dava dilekçesindeki faiz talebine bağlı olarak faize hükmedileceği" yönünde karar verilmiştir.
  Yargıtay Kanunu' nun 45/5. maddesi “ İçtihadı birleştirme kararlarının benzer hukuki konularda Yargıtay Genel Kurullarını, Dairelerine ve Adliye Mahkemelerini bağlayacağı “ hükmünü içermektedir.
  Yargıtay Kanunu' nun 45/5. maddesi karşısında, "...ıslahta faiz istenilmese dahi dava dilekçesindeki faiz talebine bağlı olarak faize hükmedilmesi..." zorunlu hale geldiğinden, YİBK. doğrultusunda ıslah edilen miktarlarada faiz uygulanmalıdır.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13/11/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ