• KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞEMEYECEĞİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2010/8804
  2012/16626
  10.05.2012
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/41
     
  • KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞEMEYECEĞİ
   
  ÖZETİ Mahkemece tefhim edilen kısa kararda kıdem ve ihbar tazminatı ile resmi tatil ücreti alacağının kabulüne, diğer istemlerin reddine karar verilmiştir.
              Mahkemenin gerekçeli kararının gerekçe kısmında davacının fazla çalışma yaptığı ve fazla çalışma ücreti alacağı bulunduğu kabul edilmiştir.
              Bu kabul karşısında gerekçeyle hüküm fıkrası açıkça çelişmektedir.
              Kısa karar ile gerekçeli karar çelişkisi 10/4 1992 gün ve 7-4 sayılı kararla Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Kurulu kararı gereği bozma nedenidir. Kısa kararla gerekçeli karar arasında çelişki yaratılarak hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
   
               

              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı 25.08.2004 tarihinde davalı şirkette çalışmaya başladığını, çalışmasının 16.07.2007 tarihine kadar devam ettiğini, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini, en son 450 TL net ücreti aldığını, servis sağlandığını, haftada 6 gün boyunca işin gereği olarak ulusal bayram ve genel tatillerde de olmak üzere sabah saat 06:30 akşam 15:30 saatlerine kadar çalışmıştır. Yine işin niteliğinden dolayı 17:00’a kadar sürdüğünü, haftada bir gün izin kullandırıldığını, fazla çalışma ve genel tatil ücretlerinin ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma ve genel tatil alacaklarını istemiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı, davacının işten çıkartılmadığını davacının devamsızlık yaptığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı taraflar temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              Davacı dava dilekçesinde fazla çalışma yaptığını belirterek fazla çalışma ücreti talebinde bulunmuştur.
              Mahkemece tefhim edilen kısa kararda kıdem ve ihbar tazminatı ile resmi tatil ücreti alacağının kabulüne, diğer istemlerin reddine karar verilmiştir.
              Mahkemenin gerekçeli kararının gerekçe kısmında davacının fazla çalışma yaptığı ve fazla çalışma ücreti alacağı bulunduğu kabul edilmiştir.
              Bu kabul karşısında gerekçeyle hüküm fıkrası açıkça çelişmektedir.
              Kısa karar ile gerekçeli karar çelişkisi 10/4 1992 gün ve 7-4 sayılı kararla Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Kurulu kararı gereği bozma nedenidir. Kısa kararla gerekçeli karar arasında çelişki yaratılarak hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
              F) Sonuç:
              Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair hususların bu aşamada incelemesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ