• KISA KARARDA HÜKÜM ALTINA ALINAN KALEMLERİN AÇIK OLARAK GÖSTERİLMESİNİN GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  1088 S.HUMK/381

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2008/37895
  Karar No. 2008/35192
  Tarihi: 23.12.2008

  l KISA KARARDA HÜKÜM ALTINA ALINAN KALEMLERİN AÇIK OLARAK GÖSTERİLMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Hüküm sonucu kısmında gerekçeye ait her hangi bir söz tekrar edilmeksizin isteklerin her biri hakkında verilen hükümle taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların mümkünse sıra numarası altında birer birer açık şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir.

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem ve kötü niyet tazminatı, ücret ve yıllık izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı Kültür ve turizm Bakanlığı Döner Sermaya İşletmeleri ve davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi G.Demirtaş Tuna tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Mahkemeler tarafından verilen kararlarda tarafların gösterilmesi, iddia ve savunmaların özetlenmesi, ihtilaflı konular hakkındaki delillerin tartışılması ret ve üstün tutma sebeplerinin açıklanması zorunludur. Kararın, Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasasının 388 ve 389. Maddelerinde tanımlanan unsurları taşıması ve;
  1. Kararı veren mahkeme ile hakim veya hakimlerin ve tutanak katibinin ad ve soyadları ve sicil numaraları, mahkeme çeşitli sıfatlarla görev yapıyorsa kararın hangi sıfatla verildiği,
  2. Tarafların ve davaya katılanların kimlikleri ile varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile adresleri,
  3. İki tarafın iddia ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar, ihtilaflı konular hakkında toplanan deliller, delillerin tartışması ret ve üstün tutma sebepleri, sabit görülen vakıalarda bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebep,
  4. Hüküm sonucu ile varsa kanun yolu ve süresi,
  5. Kararın verildiği tarih ve hakim veya hakimlerin ve tutanak katibinin imzaları, yönündeki hükümlerin kararın yazımında dikkate alınması gerekir.
  Hüküm sonucu kısmında gerekçeye ait her hangi bir söz tekrar edilmeksizin isteklerin her biri hakkında verilen hükümle taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların mümkünse sıra numarası altında birer birer açık şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir. Aynı kural HUMK.nun 389.maddesinde de tekrarlanmıştır. Keza HUMK.nun 381.maddesi (kararın tefhimi en az 388.maddede belirtilen hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçilerek okunması suretiyle olur). Bu biçim yargıda açıklık ve netlik prensibinin gereğidir. Aksi hal, yeni tereddüt ve ihtilaflar yaratır. Hatta giderek denebilir ki, dava içinden davalar doğar,Hükmün hedefine ulaşılmasını engeller, Kamu düzeni ve barışı oluşturulamaz.( Hukuk Genel Kurulu - 2007/14-778 E, 2007/611 K)
  Mahkemece verilen kararın sonucu kısmında istek sonuçları tek tek belirtilmemiş olup, "davanın kısmen kabulüne" denilmekle yetinilmiştir. Yukarda açıklanan ilkeler doğrultusunda kararın HUMK nun 388.maddesine uygun olarak oluşturulması gerekir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,23.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ