• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN ÖDETİLMESİ

  T.C.
  YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
  YARGITAY   İLAMI
  ESAS      NO                :2004/273
  KARAR NO               :2004/12225
  MAHKEMESİ         :Afyon Asliye Hukuk Hakimliği (İş)
  TARİHİ                      :8.10.2003
  NO                              :90-192
  DAVACI                    :Yılmaz Çelikel adına Avukat Ömer Taşkapılı
  DAVALI                   :Afyon Türkiye İş Bankası T.A.Ş adına Avukat Hayati Şahin
  DAVA                         :Davacı,KIDEM    VE    İHBAR    TAZMİNATI    İLE    FAZLA    MESAİ    ÜCRETİNİN
  ÖDETİLMESİne karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kesmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY     KARARI
  Güvenlik görevlisi olarak çalıştırılan davacıya, davalı bankaya tahsil için verilen diğer bir bankanın çekini tahsil etme görevi verildiği, davacının çek karşılığını almasına rağmen bankaya getirmekte gecikmesi üzerine iş akdinin feshedildiği anlaşılmaktadır.
  Mahkeme, 2495 sayılı Özel Güvenlik Teşkilatı Yasanının 20. maddesine göre, özel güvenlik teşkilatı personelinin, kanunlarda öngörülen haller dışında, bu Kanunla gösterilen görevlerinden başka işte çalıştırılmaycaklarına dair kural gereğince verilen tahsilat görevinin geçersiz olduğunu ve geçersiz görev ve yetkinin sonucu olarak hizmet akdinin feshedilemiyeceğini belirterek talep edilen ihbar ve kıdem tazminatlarını hüküm altına almıştır.
  Öncelikle davacı ile davalı arasında hizmet akdi bulunmaktadır. Davalı işveren davacıya bir görev vermiş olup, bu görevin kendisine verilemiyeceği yönünde davacının bir itirazı olmamış ve görevi yerine getirmiş ancak, tahsil ettiği parayı bankaya çok sonra vererek zimmetinde tutmuştur. Taraflar arasında mevcut olan hizmet akdinin davacıya yüklediği sorumluluklardan biri de işverenin güvenini kötüye kullanmamaktır. Olayın böyle bir görev verilip verilemiyeceği ile ilgisi bulunmamaktadır. İşveren davacıya güvenmiş, davacı verilen görevin Yasa'ya göre kendisine verilemiyeceği yönünde itirazda bulunmamış ve görevi yerine getirmesine karşılık parayı zimmetinde tutmuş olup, burada verilen görev güvenlik görevlisi sıfatı dışında, aradaki karşılıklı güvene dayanan bir hizmet talep etmedir. Davacının işverenin güvenini kötüye kullandığı açık olup, banka gibi bir işyerinde çalışma güven esasına dayandığından ve davacıda karxşıhklı güven duygusunu ortadan kaldıran eylemde bulunduğundan işverenin feshi haklı nedene dayanmaktadır. Aksine düşüncelerle ihbar ve kıdem tazminatlarına karar verilmesi hatalı oluduğundan hükmün bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,24.5.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Başkan                        Üye                     Üye                        Üye                          Üye
  E.Doğu                         B.Ökaya              U.Öztürk                M.Kılıçoğlu            S.Özfırat
  YK
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ