• KIDEM TAZMİNATININ TÜRK PARASI OLARAK HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREKLİLİĞİ

  İlgili Kanun/md:
  1475 S.İş.K/14

  T.C.

  YARGITAY

  9. Hukuk Dairesi

  ESAS NO:      2003/2812
  KARAR NO:  2003/15639
  TARİHİ:         29.09.2003

  l KIDEM TAZMİNATININ TÜRK PARASI OLARAK HÜKÜM ALTINA ALINMASI GEREKLİLİĞİ

  ÖZÜ: Kıdem tazminatı kamu düzeni ile ilgili olup dairemizin yerleşik içtihatlarında kıdem tazminatının Türk Lirası olması kabul edilmesi gerekirken DM olarak hüküm altına alınması hatalıdır.

  DAVA: Davacı kıdem ve ihbar tazminatı, ücret alacağı, yurtdışı sefer prim alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı 26.04.1997-22.01.1999 tarihleri arasında davalı şirkette. Tır şoförü olarak asgari ücret+1500 DM sefer primi karşılığı çalıştığını, davalının iş akdini haksız olarak feshettiğini ve kıdem tazminatı ile aylık ücretinin ve yurtdışı sefer primlerinin ödenmediğini ileri sürmüştür.
  Mahkeme bu taleplerin kısmen kabulüne karar vermiştir.
  Dinlenen davacı tanığı davacının Almanya seferi için 600 DM. Yurtdışı sefer primi aldığını açıkça belirtmesine rağmen mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda Almanya sefer primi içinde 900 DM. kabul edilerek toplam sefer primi 3400 DM. kabul edilmesi hatalıdır. Ayrıca kıdem tazminatı hesabında belirtilen yanlış primin esas alınması da yerinde değildir
  Öbür yandan kıdem tazminatı kamu düzeni ile ilgili olup dairemizin yerleşik içtihatlarında kıdem tazminatının Türk Lirası olması kabul edilmesi gerekirken DM olarak hüküm altına alınması hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 29.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ