• KIDEM TAZMİNATININ TAVANI AŞMADAN YABANCI PARA İLE DE ÖDENEBİLECEĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2008/43337
  Karar No. 2010/36900
  Tarihi: 09.12.2010                     
   
  l KIDEM TAZMİNATININ TAVANI AŞMADAN YABANCI PARA İLE DE ÖDENEBİLECEĞİ

  ÖZETİ Kıdem tazminatında tavanı kamu düzenini ilgilendirmekte ise de, kıdem tazminatının Türk Parasıyla ödenmesi gerektiği yönünde bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.
  O halde yabancı para üzerinden ücret alan işçiler yönünden talep olması halinde kıdem tazminatının yabancı para cinsinden hesaplanmasına yasal bir engel yoktur.
  Fesih tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanının kontrolü bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki Türk Lirası üzerinden bir yıllık tutar belirlenmeli, tavanı aşması durumunda tavan üzerinden hesaplama yapılarak yeniden aynı kur hesabıyla yabancı paraya dönüşümü sağlanmalıdır. Dairemizin emsal kararları da bu yöndedir

  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi F.Uçuk Keçeli tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, davalı iş yerinde formen olarak çalıştığını, iş bitimi nedeniyle iş akdine işverence son verildiğini belirterek; kıdem ve ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Davalı davacının ihbar tazminatının ödenmediğini ancak kıdem tazminatının iş bitiminden sonra banka aracılığı ile ödendiğini davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece kıdem tazminatının bir kısmının banka aracılığıyla ödendiği kabul edilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Hüküm süresinde davacı tarafından temyiz edilmiştir.
  1 -Uyuşmazlık davacının kıdem tazminatının ödenip ödenmediğinde toplanmaktadır.
  Mahkemece kıdem tazminatının bir kısmının banka aracılığıyla ödendiği kabul edilmiş ise de dosyada bulunan dekontlar fotokopi olup, üzerinde el yazısı ile yazılan yazıların ne zaman ve kim tarafından yazıldığı anlaşılamamaktadır.
  Mahkemece dekont asılları getirtilerek üzerindeki yazının kim tarafından yazıldığı belirlenmelidir.
  2-Kıdem tazminatında tavanı kamu düzenini ilgilendirmekte ise de, kıdem tazminatının Türk Parasıyla ödenmesi gerektiği yönünde bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.
  O halde yabancı para üzerinden ücret alan işçiler yönünden talep olması halinde kıdem tazminatının yabancı para cinsinden hesaplanmasına yasal bir engel yoktur.
  Fesih tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanının kontrolü bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki Türk Lirası üzerinden bir yıllık tutar belirlenmeli, tavanı aşması durumunda tavan üzerinden hesaplama yapılarak yeniden aynı kur hesabıyla yabancı paraya dönüşümü sağlanmalıdır. Dairemizin emsal kararları da bu yöndedir.(Yargıtay 9. H.D. 13.9.2005 gün 2005/3574 E, 2005/29669 K).
  Davacı kıdem tazminatını USD olarak talep ettiğinden kıdem tazminatı USD olarak hesaplanıp, ödeme günündeki Merkez Bankasının efektif satış kuru karşılığı TL sının davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekir.
  Mahkemece yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda gerekli araştırmalar yapılıp gerekirse bilirkişiden tekrar ek rapor alınarak karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.
  3-İş akdinin fesih tarihi 04.03.1997 olmasına rağmen kıdem tazminatının faiz başlangıcının yanılgılı değerlendirme sonucu 04.03.2007 olarak belirtilmesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.12.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ