• KIDEM TAZMİNATINI HAK ETMEK İÇİN GEREKLİ 1 YILLIK SÜRENİN HESABINDA İŞÇİNİN AYNI İŞVERENİN BİR VEYA DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE GEÇEN SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLECEĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S. İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2015/14010
  Karar No. 2018/9788
  Tarihi: 03.05.2018

  l KIDEM TAZMİNATINI HAK ETMEK İÇİN GEREKLİ 1 YILLIK SÜRENİN HESABINDA İŞÇİNİN AYNI İŞVERENİN BİR VEYA DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE GEÇEN SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLECEĞİ
  l KESİNTİLİ ÇALIŞMALARDAN DOĞAN SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN HER FESİH ŞEKLİNİN KIDEM TAZMİNATINI HAK EDECEK ŞEKİLDE SONA ERMİŞ OLMASI GEREKİR
  l ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMİŞSE TASFİYE EDİLEN DÖNEM İÇİN KIDEM TAZMİNATINDA DİKKATE ALINMAZ
  l ÖNCEKİ DÖNEM İSTİFA NEDENİYLE SONA ERMİŞSE KIDEM SÜRESİNE EKLENMEZ

  ÖZETİ: 1475 sayılı Yasanın 14/2 maddesi, işçinin aynı işverene bağlı olarak bir ya da değişik işyerlerinde çalıştığı sürelerin kıdem hesabı yönünden birleştirileceğini hükme bağlamıştır. O halde kıdem tazminatına hak kazanmaya dair bir yıllık sürenin hesabında, işçinin daha önceki fasılalı çalışmaları dikkate alınır. Bununla birlikte, her bir fesih şeklinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde gerçekleşmesi, hizmet birleştirmesi için şarttır. İşçinin önceki çalışmaları sebebiyle kıdem tazminatı ödenmişse, aynı dönem için iki defa kıdem tazminatı ödenemeyeceğinden, tasfiye edilen dönemin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması mümkün olmaz. Yine, istifa etmek suretiyle işyerinden ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanmayacağından, istifa yoluyla sona eren önceki dönem çalışmaları kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Ancak aynı işverene ait bir ya da değişik işyerlerinde çalışılan süre için kıdem tazminatı ödenmemişse, bu süre aynı işverende geçen sonraki hizmet süresine eklenerek son ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanmalıdır.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin 01.07.2007 - 10.08.2010  tarihleri arasında şoför  olarak çalıştıktan sonra  22 ay ara verdiğini, 24.07.2012  tarihinde  tekrar  çalışmaya başladığını, 16.02.2013  tarihine kadar çalışmasına devam ettiğini,  en son ücretinin  aylık net 1.250.00 TL  olduğunu, maaşın asgari  kısmının  bankadan geri kalanın elden ödendiğini, her iki  şirketin  yetkililerinin ve ortaklarının aynı  kişiler olduğunu, müvekkilinin  13.10.2012 günü damperli kamyon yükü boşaltırken iş güvenliği önlemlerinin alınması nedeniyle iş kazası geçirdiğini, tedavi esnasında sigortasının Deveciler Ltd. Şti.'nden yapıldığını öğrendiğini, düzeltilmesini talep ettiğini "sigortan  yatıyor, sonra düzeltiriz" dendiğini, düzeltileceğini düşünerek ses çıkarmadığını, tedavi sonrasında raporluluk süresi bitimi olan 16.02.2013 tarihinde işyerine gittiğinde iş akdinin feshedildiğini ileri sürerek, kıdem, ihbar tazminatları ile fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının davalılardan tahsilini istemiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı Üsat Beton Ltd.Şti. vekili, davacının müvekkili şirkette aralıklar ile çalıştığını, SGK kayıtlarında durumun sabit olduğunu, davacının baldızı ile arasında sorunlar yaşadığını, baldızı ile  arasında  ahlaka aykırı olarak yaşadığı iddia edilen problemlerin işyerinde dedikodu oluşturduğunu, davacının bu hususta  uyarıldığını, davacının  şirket yetkililerine bu  uyarı  üzerine ağza alınmayacak hakaretler ettiğini, bu  nedenle iş akdinin feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
  Davalı Deveciler Yapı Taah. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., davaya cevap vermemiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının  tazminata  hak kazanamayacak şekilde iş akdinin feshedildiğini ispat yükünün işverende olduğu, davacının fasılalı çalışmaları toplanarak toplam süre üzerinden  son  ücrete  göre  kıdem  ve ihbar  tazminatı alması gerektiği, davalı tarafın davacının tazminata hak kazamayacak şekilde iş akdinin feshedildiğini ispat edemediği gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davalılar temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1-Gerekçeli karar başlığında 1 nolu davalı şirketin unvanının “Üsat Yapı Taahhüt İnşaat Nakliyat Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.” olarak yazılması gerekirken, “Üsat Beton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.” şeklinde yazılmasının mahallinde her zaman düzeltilebilir maddi hataya dayandığı anlaşıldığından bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.
  2-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  3-Kıdem ve ihbar tazminatlarına esas alınması gereken süre konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
  1475 sayılı Yasanın 14/2 maddesi, işçinin aynı işverene bağlı olarak bir ya da değişik işyerlerinde çalıştığı sürelerin kıdem hesabı yönünden birleştirileceğini hükme bağlamıştır. O halde kıdem tazminatına hak kazanmaya dair bir yıllık sürenin hesabında, işçinin daha önceki fasılalı çalışmaları dikkate alınır. Bununla birlikte, her bir fesih şeklinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde gerçekleşmesi, hizmet birleştirmesi için şarttır. İşçinin önceki çalışmaları sebebiyle kıdem tazminatı ödenmişse, aynı dönem için iki defa kıdem tazminatı ödenemeyeceğinden, tasfiye edilen dönemin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması mümkün olmaz. Yine, istifa etmek suretiyle işyerinden ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanmayacağından, istifa yoluyla sona eren önceki dönem çalışmaları kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Ancak aynı işverene ait bir ya da değişik işyerlerinde çalışılan süre için kıdem tazminatı ödenmemişse, bu süre aynı işverende geçen sonraki hizmet süresine eklenerek son ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanmalıdır.
  Somut uyuşmazlıkta; dava dilekçesinde davacı, 01.07.2007 tarihinden 10.08.2010 tarihine kadar şoför olarak çalıştığını ve çalışmasına 22 ay ara verdiğini, 24.07.2012  tarihinde  tekrar  çalışmaya  başladığını ve 16.02.2013  tarihine kadar çalışmasına devam ettiğini iddia etmiş, davalı işveren ise cevabında davacının ilk dönemde kendi isteğiyle işten ayrıldığını savunmuştur.
  Dosya içeriği ve dava dilekçesindeki açıklamalar dikkate alındığında, davacının ilk dönem çalışmasını haklı bir neden olmaksızın istifa yoluyla sona erdirdiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, davacının ilk dönem çalışmasının kıdem ve ihbar tazminatlarının hesabında dikkate alınmaması gerekir. Davacının sadece ikinci dönem çalışması gözetilerek tazminat taleplerinin belirlenmesi gerekirken, tüm hizmet süresini esas alarak hesaplama yapan bilirkişi raporuna itibarla karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 03.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ