• KIDEM TAZMİNATINA BANKALARCA FİİLEN UYGULANAN EN YÜKSEK MEVDUAT FAZİNİN UYGULANMASININ GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/12162
  Karar No: 2006/31032
  Tarihi:      27.11.2006

  l KIDEM TAZMİNATINA BANKALARCA FİİLEN UYGULANAN EN YÜKSEK MEVDUAT FAZİNİN UYGULANMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: 1475 Sayılı İş Kanunu'nun 14/11. maddesine göre kıdem tazminatı gecikme süresi için mevduata uygulanan en yüksek faizin yürütülmesi gerekir. Fesih tarihinde fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi bankalardan sorularak kıdem tazminatı gecikme süresi için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı dikkate alınarak anılan alacak hesaplanarak sonuca gidilmelidir.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatı ve faizi, ikramiye, sözleşme farkı,bayram harçlığı, elbise, yakacak yardımı, fazla mesai ile izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- 1475 Sayılı İş Kanunu'nun 14 / 11. maddesine göre kıdem tazminatı gecikme süresi için mevduata uygulanan en yüksek faizin yürütülmesi gerekir.Fesih tarihinde fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi bankalardan sorularak kıdem tazminatı gecikme süresi için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı dikkate alınarak anılan alacak hesaplanarak sonuca gidilmelidir.Hükme esas alman bilirkişi raporunda ise kıdem tazminatı faiz alacağının hesaplanma yöntemi bu yönden denetime açık değildir.Mahkemece yapılacak iş bilirkişiden raporun bu şekilde düzenlenip düzenlenmediğini sormak, yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanmamışsa ek rapor alınarak sonuca gitmekten ibarettir. Yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ