• KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/14864
  2017/558
  19.01.2017
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK. /17,25
  1475 S. İşK. /14

   
     
  • İŞÇİNİN YILLIK İZİNDE İŞ SÖZLEŞMESİNE AYKIRI BİR BİÇİMDE BİR BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMASININ HAKLI NEDENLE FESİH AĞIRLIĞINDA BİR DAVRANIŞ OLMADIĞI
  • KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKMESİ
   
  ÖZETİ   Davacının yıllık izin döneminde başka bir işyerinde çalışması ve bu durumun işverence tespit edilmesi işyeri düzeni, çalışma hayatı ve davacının imzalamış olduğu hizmet sözleşmesi içeriğine göre değerlendirildiğinde, işverenin kendisine duyduğu güveni sarsıcı nitelikte kabul edilebilecek olsa bile bu durum İş Kanunu 25 vd. maddelerinde düzenlenmiş bulunan haklı nedenle fesih ağırlığında değildir. Buna göre, davacının iş akdinin işverence haklı nedenle feshedildiği ispatlanamamakla kıdem tazminatı isteminin hüküm altına alınması gerekirken reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

                 
   
       
                 "
  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
  DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti ile hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, davacının davalı şirkette işçi olarak çalışmakta iken fazla çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaların karşılığını tamamen alamadığını, davacının davalı işyerinde şoför olarak çalışırken 24 saat çalışıp, 24 saat dinlendiğini, buna göre haftalık çalışma süresinin 72 saati aştığını ve hafta tatili izni kullandırılmadığını, ağır çalışma şartlarına dayanamayan davacının tedavi gördüğünü, işyerinde yapılan fazla çalışmalar ve hastalanması neticesi davacınn işten ayrılacağını beyan ettiğini, bunun üzerine davalı işyeri tarafından izinde çalıştığı gerekçesi ile iş sözleşmesinin feshedildiğini belirterek kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti ve hafta tatili ücretini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacının 22.10.2013 tarihinde yıllık iznini kullandığını ve izin süresinin bitimi tarihte ise rapor alarak işe gelmediğini, davacının yıllık ücretli izin süresinde bir nakliye firmasında yurt içi ve yurt dışı işlerde şoför olarak çalıştığının tespit edilmesi üzerine davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini belirterek haksız ve dayanaksız davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının yıllık ücretli izin hakkını kullanırken başka bir işyerinde çalıştığının işveren tarafından öğrenilmesi sonucunda iş akdinin feshedildiğini, bu feshin işveren açısından haklı bir fesih olduğu, davacının kıdem tazminatı hakkının doğmadığı, işyerinde haftada bir gün izin kullanıldığından hafta tatili alacağı bulunmadığı, davacının fazla mesai yaptığının tespit edildiği, ancak hesaplanan miktardan takdiri indirim yapılması sonrasında kalan miktarın davacıya yapılan ödemeden az olduğu, buna göre davacının fazla mesai alacağı bulunmadığı gerekçesiyle fazla mesai isteminin reddi yönünde karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davacı temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  ...-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Taraflar arasında davacının iş akdinin feshinin haklı nedenle olup olmadığı ve kıdem tazminatı alacağı olup olmadığı uyuşmazlık konusudur.
  Davacının iş sözleşmesi, ücretli yıllık izinde olduğu 22.10.2013-08.11.2013 tarihleri arasında, başka bir işyerinde ücret karşılığı çalıştığının işverence tespit edilmesi sebebiyle haklı nedene dayanılarak feshedilmiştir. Yıllık izin döneminde başka bir işyerinde çalıştığı davacının kabulünde olduğu gibi davacıya ait hizmet döküm kaydı içeriğinden 27.10.2013-04.11.2013 tarihleri arasında 1039396 sicil numaralı Güven Asfalt A.Ş. isimli işyerinden sigorta bildiriminin bulunduğu dosya kapsamından anlaşılmaktadır.
  Davalı işveren tarafından davacıya tebliğ edilen fesih bildirimi içeriğinde, davacının kabul ettiği bu davranışın kendisine tebliğ edilen görev tanımına ve personel yönetmeliğine aykırı, kendisine duyulan güveni sarsan, doğruluk ve bağlılığa uymayan nitelikte ve İş Kanunu anlamında haklı fesih nedeni olduğu belirtilmiştir. Davacı tarafından imzalanmış hizmet sözleşmesinin 16. maddesinde de davacının başka bir işte çalışmamayı kabul ve taahhüt ettiği ifade edilmiş olup bu taahhüde uymamasının yaptırımının ne olduğu ise belirtilmemiştir.
  Davacının yıllık izin döneminde başka bir işyerinde çalışması ve bu durumun işverence tespit edilmesi işyeri düzeni, çalışma hayatı ve davacının imzalamış olduğu hizmet sözleşmesi içeriğine göre değerlendirildiğinde, işverenin kendisine duyduğu güveni sarsıcı nitelikte kabul edilebilecek olsa bile bu durum İş Kanunu 25 vd. maddelerinde düzenlenmiş bulunan haklı nedenle fesih ağırlığında değildir. Buna göre, davacının iş akdinin işverence haklı nedenle feshedildiği ispatlanamamakla kıdem tazminatı isteminin hüküm altına alınması gerekirken reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  3-Bir diğer anlaşmazlık konusu davacının fazla mesai alacağı bulunup bulunmadığı hakkındadır.
  Fazla çalışma, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil ücret alacaklarının tanık beyanları ile tespit edilip uzun bir süre için hesaplanması, işçinin çalışma süresi içerisine hastalık izni mazeret gibi sebeplerle fazla çalışma yapmadığı günler bulunduğu kabul edilerek Yargıtay’ca son yıllarda takdiri indirim yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır. Yapılacak indirim, işçinin çalışma şekline ve işin düzenlenmesine ve hesaplanan fazla çalışma miktarına göre takdir edilmelidir. Ancak hakkın özünü ortadan kaldıracak oranda bir indirime gidilmemelidir.
  Somut olayda ise, yukarıdaki açıklamadan farklı olarak fazla mesai tespiti ve hesaplaması tanık beyanlarına değil dosyada bulunan ve davacının imzasının bulunduğu çalışma kayıtlarından tespit edilmiştir. Yazılı kayıtlardan tespit edilen fazla mesai alacağından mahkemece takdiri indirim yapılması sebebiyle istemin reddi hatalı olmuştur. Buna göre hükme esas alınan bilirkişi raporunda yapılan hesaplama gibi, tespit edilen 7.522,81 TL'lik fazla mesai alacağından davalı tarafından yapıldığı anlaşılan 6.437,70 TL'nin mahsubu sonrasında tespit edilen ....085,11 TL'nin hüküm altına alınması gerekirken istemin reddi hatalıdır.
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ