• KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN BAŞLANGICI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2003/19709
  2004/10084
  28.04.2004
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İş.K/14,54
   
   
  • KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN BAŞLANGICI
  • KIDEM TAZMİNATI DIŞINDAKİ ALACAKLARA ISLAH TARİHİNDEN FAİZ YÜRÜTÜLMESİNİN GEREKTİĞİ
  • İZİN BELGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
    ÖZETİ: Davacının rızası dışında 16.8.2002 tarihinde sözleşmesinin feshedildiği mahkemenin kabulündedir. Bu nedenle kıdem tazminatı faizinin anılan tarihten yürütülmesi gerekirken 31.12.2002 tarihinden faiz yürütülmesi de doğru görülmemiştir
  Dosya içerisinde davacının izin talep belgeleri ve işverenin bu talepleri kabule dair beyanları mevcuttur. Bu belgelerinde izin ücreti hesabında değerlendirilmesi gerekir
  Hüküm altına alınan ve ıslahla arttırılan kıdem tazminatı dışındaki alacaklara ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken dava tarihinden faiz yürütülmesi bozma nedenidir
               

  DAVA                        :Davacı, ihbar, kıdem ve kötü niyet tazminatı, izin ücreti, ikramiye
  ile iş güvencesi tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı ile davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle "kararın "dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.Mahkemece Toplu İş Sözleşmesinin 82.maddesinde düzenlenen iş güvencesi tazminatı hüküm altına alınmış ise de; anılan madde de keyfi fesihlerde bu tazminatın istenebileceği hüküm altına alınmıştır. Davalı Belediye Encümenince ilçenin büyük bölümünün baraj gölü içerisinde kalması sebebiyle belediye hizmetlerinin azaldığı gerekçesi ile işçi çıkarma kararı alınmış bunun sonucu davacının da içinde bulunduğu 13 geçici işçi işten çıkarılmıştır. Mahkemece kötü niyet tazminatı isteği reddedilirken davalının bu savunmasının yerinde olduğu kabul edilmiş ve yerine işçi alınmadığı da belirtilmiştir. Gerek mahkemenin bu gerekçesinde gerek tüm dosya içeriğinden Toplu İş Sözleşmesinin 82.maddesinde düzenlenen iş güvencesi koşullarının oluşmadığının kabulü gerekir. Bu maddeye dayalı isteğin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır.
  3.Davacının rızası dışında 16.8.2002 tarihinde sözleşmesinin feshedildiği mahkemenin kabulündedir. Bu nedenle kıdem tazminatı faizinin anılan tarihten yürütülmesi gerekirken 31.12.2002 tarihinden faiz yürütülmesi de doğru görülmemiştir.
  4.Dosya içerisinde davacının izin talep belgeleri ve işverenin bu talepleri kabule dair beyanları mevcuttur. Bu belgelerinde izin ücreti hesabında değerlendirilmesi gerekir.
  5.Hüküm altına alınan ve ıslahla arttırılan kıdem tazminatı dışındaki alacaklara ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken dava tarihinden faiz yürütülmesi bozma nedenidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.4.2004 gününde oybirliği ile karar verildi
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ