• KIDEM TAZMİNATI FAİZİ-TALEPLE BAĞLILIK

  İlgili Kanun/md:
  1475 S.İş.K/14
  HUMK/74

  l KIDEM TAZMİNATI FAİZİ-TALEPLE BAĞLILIK

  ÖZÜ: Davacı, dava dilekçesinde faiz isteğini %80 ile sınırlandırmıştır. İddianın genişletilmesine muvafakat etmediği de açıktır. Buna rağmen, %80 yerine %200 oran üzerinden faiz hesabı ve hüküm altına alınması hatalıdır.

  T.C.
  YARGITAY
   9. Hukuk Dairesi

  ESAS NO:        2003/1902
  KARAR NO:     2003/14777
  TARİHİ:           18.09.2003

  DAVA: Davacı. kıdem tazminatı gecikme faizinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Davacı, emeklilik nedeniyle işten ayrıldığını, kıdem tazminatının 33 gün geç ödendiğini ileri sürerek %80 oranında gecikme faizinin davacıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  2. Davalı 15.5.2001 tarihinde faiz hakkının saklı tutulduğuna dair dilekçe veren davacının 16.5.2001’de kıdem tazminatı ödendiğinde yeniden ihtirazı kayıt koymadığı gibi ibraname ile ibra ettiğini savunmuş, davanın reddini istemiştir.

  Mahkemece, ibranameden önce verilen ihtirazı kayıt dilekçesi bulunmasına dayanılarak ve kıdem tazminatı faiz oranının kamu düzeninden sayılması gerektiği belirtilerek %200 oran üzerinden davanın kabulüne karar verilmiştir.

  Davacı, dava dilekçesinde faiz isteğini %80 ile sınırlandırmıştır. İddianın genişletilmesine muvafakat etmediği de açıktır. Buna rağmen, %80 yerine %200 oran üzerinden faiz hesabı ve hüküm altına alınması hatalıdır.
  3. Faiz alacağına faiz alınmadan, kıdem tazminatı faizine faiz yürütülmesi de doğru değildir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.9.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ