• KIDEM SÜRESİNİN BORDRO TANIKLARI İLE BELİRLENMESİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/1622
  2011/1027
  27.01.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41
  1475.İşK/14
     
  • KIDEM SÜRESİNİN BORDRO TANIKLARI İLE BELİRLENMESİ
    ÖZETİ Yerel mahkemece; davacının işe giriş ve işten çıkış tarihlerinin belirlenmesi açısından, uyuşmazlık konusu döneme ait dönem bordro kayıtları celp edilerek, resen belirlenecek bordro tanıklarının beyanına başvurulmalı ayrıca ilgili kuruma müzekkere yazılarak işsizlik sigortasından faydalanıp faydalanmadığı belirlenmeli sonuçlarına göre tüm deliller birlikte değerlendirilerek hüküm kurulmalıdır. Eksik incelemeye dayalı karar verilmesi hatalı olup kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir  
               


  DAVA                          :Davacı,   kıdem, ihbar tazminatı, fazla çalışma, yıllık izin ücreti ile %40 icra inkâr tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi F.Benli tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, 01.06.2004-04.06.2007 tarihleri arasında davalı şirkette çalıştığını. 28.04.2007 tarihinden sonra sigorta ilişkisinin kesilerek primlerinin ödenmediğini ve işverence sigortasız çalışmasının teklif edildiğini, bunu kabul etmemesi nedeni ile de iş akdine son verildiğini, Üsküdar 4. İcra Müdürlüğünün 2007/8527 sayılı dosyası üzerinden kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti alacağının tahsili amacı ile başlatmış olduğu takibe davalının haksız itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı şirket temsilcisi davacının 21.07.2005-28.04.2007 tarihleri arasında çalıştığını, kendi isteği ile işten ayrıldığını ve yıllık izin haklarını kullandığını ileri sürerek dav anın reddi talebinde bulunmuştur.
  Yerel mahkemece davanı kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içerisinde davalı tarafça temyiz edilmiştir.
  Taraflar arasında davacının çalışma süresi yönünden uyuşmazlık bulunmaktadır.
  Davacı, davalı şirkette 01.06.2004 04.06.2007 tarihleri arasında çalıştığını ileri sürerek talepte bulunmuştur. Davalı işveren ise, icra takibine vaki itirazlarında ve hükme esas alınan Bilirkişi Raporuna ilişkin 14.07.2008 tarihli beyan dilekçesinde, davacının 21.07.2005-28.04.2007 tarihleri arasında çalıştığını ve bu hususun davacının imzasını taşıyan işten Ayrılma Bildirgesi ile sabit olduğunu ileri sürmektedir.
  Dosya içerisinde mevcut işten Ayrılma Bildirgesinde, davacının işe giriş tarihi 21.07.2005 işten ayrılma tarihi ise 28.04.2007 olarak gösterilmiştir. Davacı İşten Ayrılma Bildirgesi altındaki imzanın kendisine ait olduğunu kabul etmekle birlikte, işsizlik sigortasından faydalanabilmek için anılan belgeyi imzaladığını ileri sürmektedir. . Dinlenilen dav acı tanığın da, davacının işten ayrılma tarihine ilişkin bir beyanı bulunmamaktadır.
  Yerel mahkemece; davacının işe giriş ve işten çıkış tarihlerinin belirlenmesi açısından, uyuşmazlık konusu döneme ait dönem bordro kayıtları celp edilerek, resen belirlenecek bordro tanıklarının beyanına başvurulmalı ayrıca ilgili kuruma müzekkere yazılarak işsizlik sigortasından faydalanıp faydalanmadığı belirlenmeli sonuçlarına göre tüm deliller birlikte değerlendirilerek hüküm kurulmalıdır. Eksik incelemeye dayalı karar verilmesi hatalı olup kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
  Kabule göre ise işçilik alacaklarıyla ilgili olarak yapılmış olan icra takibine itiraz üzerine açılan itirazın iptali davasında, işçilik alacaklarıyla ilgili olarak tahsil hükmü kurulmasının mümkün olmadığı, yargılama sonunda davacının haklı görülmesi halinde icra takibine ilişkin itirazın kısmen ya da tamamen iptali ile takibin devamına karar verilmesi gerektiği dikkate alınmaksızın, infazda tereddüde yol açacak şekilde hem tahsil, hem de takibin devamı yönünde hüküm kurulması da hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27/01/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ