• KIDEM, İHBAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI, YILLIK İZİN İLE ÜCRET ALACAĞININ ÖDETİLMESİ

  T.C.
  YARGITAY 9.Hukuk Dairesi
  YARGITAY   İLAMI
   
  2003/18685 2004/11281
  İstanbul 3.İş Mahkemesi
  23.9.2003
  1924 - 839
  İ.Sander Nuryol adına Avukat M.Vecdi Altıntaşlı
  l.Yedi Mayıs Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ.adına Mehmet

  ESAS     NO KARAR NO
  MAHKEMESİ
  TARİHİ
  NO
  DAVACI
  DAVALILAR
  Zeki Genç 2.Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ.adına Avukat Mehmet Zeki
  Genç
  DAVA                         :Davacı, kıdem, ihbar ve kötüniyet tazminatı, yıllık izin ile ücret
  alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY     KARARI
  1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı gazeteci davalılardan Yenigün Haber ajansı Basın ve Yayıncılık
  A.Ş.işyerinde çalışırken 30.6.1999 tarihinde emekli olmak suretiyle ayrılmış ve bu
  tarihte kendisine tüm çalışmalarından doğan hakları karşılığında 9.150.000.000TL
  nominal değerinde 9.150 adet şirket hissesi verilmiştir.Bu tarihten sonra da davacı
  çalışmasına devam etmiş ve 31.8.2001 tarihinde iş sözleşmesini kendisi feshetmiştir.
  Davacıya,davalılardan Yedi Mayıs Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A. Ş. ta rafından
  kıdem tazminatı olarak 7.221.876.305 TL ödendiği ise davacı tarafından dava
  dilekçesinde kabul edilmiştir.Yine aynı davalı şirketçe düzenlenen taahhütnamede
  davacının şirketteki 9.150 hissesine karşılık, fiilen ayrıldığı tarihten itibaren en geç bir
  ay içinde 21.775 Amerikan Dolarının satın alma tarihindeki kur üzerinden TL olarak
  ödeme yapılacağı açıklanmıştır.Burada sözü edilen satın alma tarihi, hisselerin
  davacıdan   davalı   şirketçe   alındığı   tarihtir.Anılan   taahhütnamede          davacının
  hisselerinin fesih tarihinden itibaren bir ay içinde satın alınacağı belirtilmiştir.Buna göre satın alma tarihinin 31.8.2001 tarihini izleyen bir ayın bitimi olduğunun kabulü gerekir.Böyle olunca 21.775 Amerikan Doları feshi izleyen bir ayın sonundaki döviz kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilmelidir.Mahkemece, davacıya bahsi geçen hisselerin verildiği tarihi izleyen bir aylık süre sonu olan 30.7.1999 tarihinin esas alınması hatalı olmuştur.Gerçekten 30.6.1999 tarihinde davacıya geçmiş hizmetlerinin karşılığı olarak söz konusu hisse senetlerinin verildiği, bunun bir satış olmadığı taahhütname içeriğinden anlaşılmaktadır.
  3-Davacı gazeteci dava dilekçesinde, en son iş sözleşmesinin feshinde kendisine 7.221.876.305TL ödendiğini belirterek bu miktarın tenzilini talep ettiği halde, mahkemece böyle bir indirime gidilmemiş olması da hatalıdır.
  4-Davacı,ücret farkı olarak 5.410.000.000TL talep etmiş,davalı ise banka kayıtları ile defter kayıtları sunarak ücretlerin Ödendiğini savunnıuştur.Mahkemece gerekçesi açıklanmaksızın bu isteğin reddine karar verilmiştir.Dosyaya sunulan taahhütname ekindeki belgeye göre davacının Eylül 1999-Ekim 2000 tarihleri arasında kalan dönem için 5.410.000.000TLücret alacağı bulunmaktadır.Davalı işverenin daha sonra yapılan ödemelerle ilgili savunması üzerinde durularak, bu alacakla ilgili olarak davacı işçiye ödeme yapılıp yapılmadığı belirlenmeli sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.5.2004 gününde oybirliği ile karar verildi
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ