• KIDEM, İHBAR TAZMİNATI İLE YILLIK İZİN, FAZLA MESAİ ÜCRETİ VE BAYRAM TATİLİ GÜNDELİKLERİNİN ÖDETİLMESİNE

  T.C.  
  YARGITAY  
  9.HUKUK DAİRESİ  
    YARGITAY   İLAMI
  ESAS      NO              : 2004/784
  KARAR NO              : 2004/13279
  MAHKEMESİ         : Adana 2bİş Mahkemesi
  TARİHİ                    : 12.12.2003
  NO                             : 230-1403
  DAVACI                    : Vedat Gül adına Avukat Cahide Karakaş
  DAVALI                    : Adnan Dilekli adına Avukat İsmail Satıkdoğa
  DAVA                         :Davacı,kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık izin, fazla mesai ücreti ve
  bayram tatili gündeliklerinin    ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kesmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY     KARARI
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı ilk kısmi dava dilekçesi ile fazla mesai ve genel tatil alacağı talebinde bulunmuştur. Mahkemece hükme esas ahnan bilirkişi raporunda dava tarihinden geriye doğru beş yıllık süre için davacı tarafından talep edebileceği fazla mesai ve genel tatil alacaklarının hesabı yapılmış mahkemece taleple bağlı kalınarak 150 milyon fazla mesai ve 100 milyon genel tatil ücretine hükmedilmiştir.
  Temyize konu bu ek dava da ise davacı fark fazla mesai ve genel tatil alacağı talebinde bulunmuştur. Bilirkişi davacı tarafı zamanaşımı defini de dikkate alarak ek dava tarihinden geriye doğru beş yıl süre için talep edilebilecek miktarların hesabını yapmıştır. Mahkemece yapılan hesaplamalardan %30 takdiri indirim ve ilk dava ile hüküm altına alınanan miktarlarında mahsubu yoluna gidilmiştir. Varılan bu sonuç hatalıdır. Zira ilk kısmi dava ile hüküm altına alınan miktarlar bu davanın açıldığı tarihe göre beş yıllık zamanaşımı dışında kalan miktarı karşılamaktadır. Bu nedenle evvelce karar altına alınanan miktarların mahsubu cihetine gedilmeden hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,2.6.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Başkan V                    Üye                      Üye                         Üye                          Üye
  O.G.Çankaya                 B.Özkaya             M.Kılıçoğlu               T.Özmen                   S.Özfırat
  YK
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ