• KIDEM İHBAR TAZMİNATI İLE FAZLA ÇALIŞMA, YILLIK İZİN ÜCRETİ VE HAFTA TATİLİ İLE MİLLİ BAYRAM ÜCRETİNİN ÖDETİLMESİ

  T.C.
  YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
  YARGITAY     I LAMI
  ESAS      NO        : 2003/18668 KARAR NO        : 2004/14300
  MAHKEMESİ          :Eyüp İş Mahkemesi
  TARİHİ                     :2.10.2003
  NO                              :353-365
  DAVACI                   :Tuncay Bulut adına Avukat Bülent Demir
  DAVALI                   :Evren İplikçilik San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Avukat
  - .__Câvj_Han JRrten
  DAVA             : Taraflar arasındaki, kıdem ihbar tazminatı ile fazla çalışma, yıllık izin ücreti
  ve hafta tatili ile milli bayram ücretinin ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 1.6.2004 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına kimse gelmedi.Karşı taraf adına Avukat Bülent Demir geldi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAY   KARARI
  1.Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gereKtırıcı seoepıere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı işçi işverence iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinde bulunmuş mahkemece isteklerin kabulüne karar verilmiştir.
  Dosya içinde bulunan ve davacının imzasını kabul ettiği ibranamede davacının
  ücret artışını az bularak diğer çalışanları çalışmamaya teşvik ettiği bu durumun tespiti
  üzerine çıkarıldığı açıklanmış ve   160.000.000TL ödendiği belirtilmiştir.Davacı işçi
  yapılan bu ödemenin ihbar ve kıdem tazminatlarına yönelik olduğunu açıklamışsa da
  davacının tanığı Zeynel Abidin Gerçek, yapılan ödemenin içerde kalan diğer hakları
  ile ilgili olduğunu ifade etmiştir.
  Öte yandan davacının tanığı olarak dinlenen Recep Baş da, davacının zam almak
  amacıyla   işi   bırakma   eylemi   yaptığını       ertesi   günü   geldiğinde       işverence
  çalıştırılmadığını belirtmiş davacı vekilinin dinlenen bu tanık beyanlarına bir itirazı
  olmamıştır.
  Davalının dinletmiş olduğu tanıklar ise ,davacının diğer bir işçi ile birlikte zammı
  az   bularak   işçileri   çalışmama  konusunda   kışkırttığım   ve   tehditte   bulunduğunu
  açıklamışlardır.
  Ayrıca,    noter tarafından düzenlenen tutanakta da işyerinde bazı işçilerin işi
  bırakma eyleminde bulunduğu tespit olunmuştur.
  Tanık beyanları ile dosyada bulunan ibraname ve noter tespit tutanağı içerikleri birlikte değerlendirildiğinde, davacının işyerinde ücret artışını beğenmeyerek diğer işçileri de kışkırtmak suretiyle eylemde bulunması sebebiyle iş sözleşmesinin işverence haklı olarak feshedildiği anlaşılmaktadır.Bu durumda ihbar ve kıdem tazminatlarına hak kazanılması olanağı bulunmamaktadır.Mahkemece her iki tazminat isteklerinin reddine karar verilmelidir.
  3-Hüküm altına alınan İzin ücreti ile bayram tatili alacağından ıslahla arttınlan miktar yönünden ıslah tarihi yerine dava tarihinden faize karar verilmesi de hatalı olmuştur. SONUÇ:Temyiz olunan kararın  yukarıda yazılı  sebepten BOZULMASTNA,peşin
  alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,8.6.2004 gününde oybirliğiyle karar
  verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ