• KIDEM İHBAR TAZMİNATI HESABI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/36159
  Karar No: 2006/15359
  Tarihi:      25.05.2006

  l KIDEM İHBAR TAZMİNATI HESABI
  l İKRAMİYE ÖDEMELERİNİN KIDEM TAZMİ-NATINA YANSITILMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: İşveren tarafından davacıya ikramiye ödemesinde bulunulduğu dosyaya sunulan ücret bordrosundan anlaşılmaktadır. Kıdem ve ihbar tazminatları hesabına ikramiye ödemelerinin yansıtılmaması usul ve yasaya aykırı olduğundan hükmün bu sebeplerle bozulması gerekmiştir.

  DAVA: Davacı, kıdem ve kötü niyet tazminatları, fazla çalışma ve yıllık izin ücreti, bayram ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. İşveren tarafından davacıya ikramiye ödemesinde bulunulduğu dosyaya sunulan ücret bordrosundan anlaşılmaktadır. Kıdem ve ihbar tazminatları hesabına ikramiye ödemelerinin yansıtılmaması usul ve yasaya ayları olduğundan hükmün bu sebeplerle bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.5.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ