• KESİN SÜRENİN İDDA VE SAVUNMAYI KISITLAMAYACAK UYGUN BİR SÜRE OLMASININ GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/5161
  2007/30857
  18.10.2007
  İlgili Kanun / Madde
  1086 S.HUMK/163,415
  1475 S.İşK/14
   
  •  
  •  
  • KESİN SÜRENİN İDDA VE SAVUNMAYI KISITLAMAYACAK UYGUN BİR SÜRE OLMASININ GEREKMESİ
  • RE’SEN KARAR VERİLEN ARA KARARININ GİDERLERİNİN TARAFLARCA KARŞILANMASI HALİNDE DEVLET HAZİNESİNDEN ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİ
  •  
  •  
  •  
    ÖZETİ: HUMK.'un I63.maddesine göre hakim tayin ettiği müddetin kesin olduğuna da karar verebilir. Ancak böyle durumlarda verilecek müddetin iddia ve savunmayı kısıtlamayacak ve delillerin toplanmasını engellemeyecek şekilde uygun bir süre olması gerekir. Ayrıca kesin mehile uyulmaması halinde doğacak sonuçlan da kararda açıkça belirtmelidir.
  Dairemizin 14.1.2002 Tarih 2001/20742 - 2002/116 K.sayılı ilamında da açıkça belirtildiği gibi davacı iddialarının gerçekliğinin araştırılması yönünden HUMK.415.maddesi uyarınca "resen icraen emrolunan işlemin gerektirdiği giderin iki taraftan birinin veya her ikisinin tediye etmesine karar verilir Tayin edilen süre içinde bu gider yatırılmamış ise ilerde icap edenlerden alınmak şartı ile Devlet Hazinesinden ödenmesine karar verilebilir." Mahkemece bu yönde işlem yapılabileceğinin göz ardı edilmiş olması hatalıdır
               

  DAVA                        :Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile sosyal hak alacaklarının
  ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, kesin süreye riayetsizlikten reddine karar vermiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacı hizmet aktinin haksız feshedildiğini belirterek İş Kanunun'dan doğan tazminat ve alacaklarının hüküm altına alınmasını istemiştir.
  Davalı, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece, toplanan deliller doğrultusunda davacı vekiline bilirkişi raporu alınması için gerekli masrafların yatırılması yönünde kesin mehil verilmiş ve süresi içinde yerine getirilmediğinden bahisle davanın reddine karar verilmiştir. HUMK.'un I63.maddesine göre hakim tayin ettiği müddetin kesin olduğuna da karar verebilir. Ancak böyle durumlarda verilecek müddetin iddia ve savunmayı kısıtlamayacak ve delillerin toplanmasını engellemeyecek şekilde uygun bir süre olması gerekir. Ayrıca kesin mehile uyulmaması halinde doğacak sonuçlan da kararda açıkça belirtmelidir. Hukuk Genel Kurulu'nun 7.5.2003 Tarih 2003/319-335 K. sayılı karan ve benzer kararlan bu yöndedir. Ayrıca Dairemizin 14.1.2002 Tarih 2001/20742 - 2002/116 K.sayılı ilamında da açıkça belirtildiği gibi davacı iddialarının gerçekliğinin araştırılması yönünden HUMK.415.maddesi uyarınca "resen icraen emrolunan işlemin gerektirdiği giderin iki taraftan birinin veya her ikisinin tediye etmesine karar verilir Tayin edilen süre içinde bu gider yatırılmamış ise ilerde icap edenlerden alınmak şartı ile Devlet Hazinesinden ödenmesine karar verilebilir." Mahkemece bu yönde işlem yapılabileceğinin göz ardı edilmiş olması hatalıdır.
  Mahkemece yapılacak iş bilirkişi ücretini yatırmak üzere açıklanan şekilde mehil vermek, buna göre delilleri toplayarak değerlendirmeye tabi tutmak suretiyle hasıl olacak sonuca göre hüküm kurmaktan ibarettir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.10.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ