• KESİN HÜKÜM SINIRININ EK DAVADA BİLİRKİŞİCE HESAPLANAN MİKTARA GÖRE BELİRLENMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/13,35

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/23014
  Karar No: 2006/8063
  Tarihi:      30.03.2006

  l KESİN HÜKÜM SINIRININ EK DAVADA BİLİRKİŞİCE HESAPLANAN MİKTARA GÖRE BELİRLENMESİ
  l FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE İŞVERENLE TARTIŞMANIN KÖTÜ NİYET  TAZMİNATI  İÇİN YETERLİ OLMAMASI
  l FAZLA ÇALIŞMADA HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Söz konusu dava; davacının fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak açtığı kısmi dava olmakla ve hüküm altına alınan toplam miktar 20 YTL. olmakla birlikte, bilirkişi raporunda dava konusu alacakların 1.000YTL.nin üstünde hesaplandığı görülmekle mahkemenin red kararının yerinde olmadığı anlaşıldı.
  Davacının fazla mesai ücretlerini talep etmesi nedeniyle işverenle tartışarak 14.9.2001 tarihinde hizmet akdinin 1475 Sayılı İş Yasasının 13.maddesine göre feshedilmesi olayında aynı maddenin 13/son fıkrası gereğince feshin kötü niyetli olduğundan söz edilemeyeceğinden kötü niyet tazminatı isteğinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
  Davacının tüm çalışma süresinde her gün bir saat fazla mesai yaptığı kabul edilerek söz konusu alacak hüküm altına alınmıştır. Hastalık izin gibi nedenlerle çalışılamayacak günler olduğu düşünülerek bilirkişinin hesapladığı miktardan makul bir indirim yapılarak sonuca gidilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
  DAVA: Davacı, kötü niyet tazminatı ile fazla mesai ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece davalı vekilinin temyiz isteği, hüküm altına alman miktar 17.3.2004 olan hüküm tarihi itibarı ile 1.000 YTL.lık kesinlik sınırı altında kaldığından reddine karar verilmiştir.
  Söz konusu dava; davacının fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak açtığı kısmi dava olmakla ve hüküm altına alınan toplam miktar 20 YTL. olmakla birlikte, bilirkişi raporunda dava konusu alacakların 1.000 YTL.nin üstünde hesaplandığı görülmekle mahkemenin red kararının yerinde olmadığı anlaşıldı.
  Mahkemenin davalı vekilinin temyiz isteğinin reddine ilişkin kararı kaldırılarak aşağıdaki şekilde hüküm kuruldu:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacının fazla mesai ücretlerini talep etmesi nedeniyle işverenle tartışarak 14.9.2001 tarihinde hizmet akdinin 1475 Sayılı İş Yasasının 13. maddesine göre feshedilmesi olayında aynı maddenin 13/son fıkrası gereğince feshin kötü niyetli olduğundan söz edilemeyeceğinden kötü niyet tazminatı isteğinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
  3. Davacının tüm çalışma süresinde her gün bir saat fazla mesai yaptığı kabul edilerek söz konusu alacak hüküm altına alınmıştır. Hastalık izin gibi nedenlerle çalışılamayacak günler olduğu düşünülerek bilirkişinin hesapladığı miktardan makul bir indirim yapılarak sonuca gidilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 30.3.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ