• KESİN HÜKMÜN KOŞULLARI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/26500
  2011/16991
  07.06.2011
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14
     
  • KESİN HÜKMÜN KOŞULLARI
    ÖZETİ Yeni açılan bir davaya karşı o davanın daha önce hükme bağlanmış olduğunu söyleyebilmek için, eski dava ile yeni dava müddeabihlerinin, dava sebeplerinin ve taraflarının aynı olması gerekir. Davacı tarafından Eskişehir İş Mahkemesinin 2009/1417-1858 E.K. sayılı dosyasında Mustafa Öztürk aleyhine dava açılmıştır. Kesinleşen bu dosyada davalı Ertanlar firması taraf değildir. Davalı Ertanlar firmasının taraf olmadığı halde Eskişehir İş Mahkemesinin 2009/1417-1858 E.K. sayılı dosyası bu davada kesin hüküm olarak değerlendirilerek davanın reddine karar verilmesi hatalıdır  
               


  DAVA                                    :Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, izin alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                      Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.
                                      Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi C.Çelik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı davalı asıl işverenin yanında 5.7.2007-12.1.2009 tarihleri arasında çalıştığını, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini, alt işverene karşı açtığı davada kıdem, ihbar ve izin alacağının hüküm altına alındığını, asıl-alt işveren arasında muvazaa bulunduğunu belirterek kıdem, ihbar ve izin alacağı talep etmiştir.
  Davacının işvereni olmadığını, davacının işverenine karşı açtığı davada kendisinin asıl işveren olduğunu iddia etmediğini, bu davada işçilik alacaklarının hüküm altına alındığını, davanın kesin hüküm veya husumetten reddini savunmuştur.
  Mahkemece kesin hüküm nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir.
  Yeni açılan bir davaya karşı o davanın daha önce hükme bağlanmış olduğunu söyleyebilmek için, eski dava ile yeni dava müddeabihlerinin, dava sebeplerinin ve taraflarının aynı olması gerekir. Davacı tarafından Eskişehir İş Mahkemesinin 2009/1417-1858 E.K. sayılı dosyasında Mustafa Öztürk aleyhine dava açılmıştır. Kesinleşen bu dosyada davalı Ertanlar firması taraf değildir. Davalı Ertanlar firmasının taraf olmadığı halde Eskişehir İş Mahkemesinin 2009/1417-1858 E.K. sayılı dosyası bu davada kesin hüküm olarak değerlendirilerek davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.
  Asıl işveren hakkında açılan davada taraf vekilleri toplanıp asıl işverenin sorumluluğuna gidildiğinde tahsilde tekerrüre neden olmayacak şekilde hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ