• KAPSAM DIŞI STATÜYE GEÇİRİLMEYİ İŞÇİNİN KABUL ETMEMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No: 2006/10599
  Karar No:2006/13523
  Tarihi:    15.05.2006

  l KAPSAM DIŞI STATÜYE GEÇİRİLMEYİ İŞÇİNİN KABUL ETMEMESİ
  l İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİK-LİĞİN İŞVERENCE KANITLANAMAMASI
  l GEÇERSİZ FESİH
  l İŞE İADE TAZMİNATININ İŞÇİNİN KIDEMİ NEDENİYLE ÜST SINIRDAN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Dosya içeriğine göre, davacının iş sözleşmesinin Toplu İş sözleşmesi kapsamında çalışırken, kapsam dışı personel statüsüne geçirilmesi ve bunu kabul etmemesi nedeni ile feshedildiği, davalı işverenin iş şartlarında esaslı değişiklik nedeni ve geçerli fesih nedenini kanıtlayamadığı anlaşılmıştır. Mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi yerindedir. Ancak davacının işyerindeki kıdemine ve fesih nedenine göre, işe başlatmama tazminatının alt sınırdan davacının 4 aylık ücreti tutarında belirlenmesi hatalı bulunmuştur.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan ve sendikal nedenle feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesine talep etmiştir.
  Mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilirken, davacının işe başlatılmaması halinde işe başlatılmama tazminatı alt sınırdan 4 ay olarak belirlenmiştir.
  Karar işe başlatmama tazminatı yönünden davacı vekili tarafından, iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiği gerekçesi ile davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine göre, davacının iş sözleşmesinin Toplu İş sözleşmesi kapsamında çalışırken, kapsam dışı personel statüsüne geçirilmesi ve bunu kabul etmemesi nedeni ile feshedildiği, davalı işverenin iş şartlarında esaslı değişiklik nedeni ve geçerli fesih nedenini kanıtlayamadığı anlaşılmıştır. Mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi yerindedir. Ancak davacının işyerindeki kıdemine ve fesih nedenine göre, işe başlatmama tazminatının alt sınırdan davacının 4 aylık ücreti tutarında belirlenmesi hatalı bulunmuştur.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;
  1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,
  3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 5 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,
  5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6. Davacının yapmış olduğu 47.20 YTL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 400-YTL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davacı vekiline iadesine, kesin olarak 15.5.2006 oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ