• KAPSAM DIŞI PERSONEL

  İlgili Kanun/md:
  1475 S.İş.K/14

  T.C.

  YARGITAY

  9. Hukuk Dairesi

  ESAS NO:        2003/23734
  KARAR NO:     2004/11758
  TARİHİ:           15.03.2004

  l KAPSAM DIŞI PERSONEL
  l GÖREVLİ MAHKEME

  ÖZÜ: Kapsam dışı personelin kurumları ile olan ilişkileri nedeniyle oluşan uyuşmazlıklarda Uyuşmazlık Mahkemesinin 22.1.1996 gün ve 1/1 sayılı ilke kararı uyarınca idari yargı görevlidir. Bu ilke kararı işverenin kamu kurumu niteliğini kaybedip özel hukuk tüzel kişilik kazanmasına kadarki uyuşmazlıkları kapsamaktadır.
  Davacının naklen ataması hisse satış sözleşmesinin yapılmasından önce gerçekleşmiş olduğuna göre anılan ilke kararı uyarınca İdari Yargı görevlidir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı Sivas Demir Çelik AŞ. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davalı şirketin Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 1995 yılında özelleştirme kapsamına alındığı, şirkette kapsam dışı personel olarak çalışan davacının 1.6.1997 tarihinde 4046 Sayılı Kanun uyarınca TEAŞ’a sözleşmeli personel olarak naklen atandığı, daha sonra 24.4.1998 tarihinde yapılan hisse devir sözleşmesi ile şirketin %99.9 oranındaki hisselerinin dava dışı Sivyat Sivas Sanayi Yatırım ve Tic.A.Ş.ne satılarak devredildiği anlaşılmaktadır.
  Kapsam dışı personelin kurumları ile olan ilişkileri nedeniyle oluşan uyuşmazlıklarda Uyuşmazlık Mahkemesinin 22.1.1996 gün ve 1/1 sayılı ilke kararı uyarınca idari yargı görevlidir. Bu ilke kararı işverenin kamu kurumu niteliğini kaybedip özel hukuk tüzel kişilik kazanmasına kadarki uyuşmazlıkları kapsamaktadır. Somut olayda, davalı şirket 1995 yılında özelleştirme kapsamına alınmış olmakla birlikte 24.4.1998 tarihinde yapılan hisse satış sözleşmesi ile kamu kurumu niteliğini kaybetmiştir. Davacının naklen ataması hisse satış sözleşmesinin yapılmasından önce gerçekleşmiş olduğuna göre anılan ilke kararı uyarınca İdari Yargı görevlidir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.3.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ