• KAMU KURULUŞU İHALE MAKAMININ SORUMLULUĞUNUN SON ÜÇ AYLIK ÜCRETLE SINIRLI OLDUĞU

                       
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/3667
  2013/15212
  21.05.2013
  İlgili Kanun / Madde
  2821 S. SK/36
     
  • KAMU KURULUŞU İHALE MAKAMININ  SORUMLULUĞUNUN SON ÜÇ AYLIK ÜCRETLE SINIRLI OLDUĞU
   
  ÖZETİ  İhale makamı olan kamu kurumunun, her hak ediş dönemine ilişkin son üç aylık ücretten sorumluluğu, Yasadan doğan bir sorumluluktur. İşverenle ihale makamının birlikte dava edilmesi durumunda, müştereken müteselsilen sorumluluğa dair karar verilmelidir. İhale makamının tek başına dava edildiği durumlarda, işçinin mükerrer yararlanmasını önlemek için işverence sözü edilen ücretlerin ödenip ödenmediği araştırılmalıdır.
              Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre, anahtar teslimi suretiyle ihale edilen işlerde, kamu makamlarının fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatili alacakları yönlerinden sorumluluğu bulunmamaktadır
   
               

  DAVA             :Davacı, ücret alacağı ve fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
                           Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                           Hüküm süresi içinde davalılar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi C.Çelik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
   
              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı, davalı işverenler bünyesinde elektrik hattı inşa işinde çalıştığını ücret ve fazla çalışmalarının ödenmediğini ileri sürerek, ücret ve fazla çalışma alacağını istemiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., davacının işvereni olmayıp anahtar teslim iş verdiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
              Davalı Orintaş ve Yıldız, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş'den AG-OG Elektrik tesisi işlerini müteahhit firma olarak aldıklarını ve aynı işin bir bölümünü Rasim Salçık adlı kişiye taşeron firma olarak anlaşmayla devrettiklerini, davacının tüm ücretlerinin taşeron Rasim Salçık'a ödendiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalılar arasında asıl-alt işveren ilişkisi bulunduğu, davacının ödenmemiş ücret ile fazla çalışma alacağı  olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı davalılar temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2- İhale makamının işçilik alacaklarından sorumluluğu konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
              4857 sayılı İş Kanununun 36 ncı maddesinde, “Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; asıl işverenler müteahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım işlerinde çalışan işçilerden müteahhit veya taşeronlarca ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının kontrolü, ya da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine, ücretleri ödenmeyen varsa müteahhitten veya taşeronlardan istenecek bordrolara göre bu ücretleri bunların hakedişlerinden öderler” şeklinde kurala yer verilmiştir. Bu düzenlemeye göre ihale makamı, işçi ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmek durumundadır. Yapılacak olan kontrol ya da işçinin başvurusu üzerine ödenmeyen ücretlerin bulunduğunun tespit edilmesi halinde, belli şartlarla ihale makamının sorumluluğu söz konusu olur. İhale makamının yapmış olduğu ilan üzerine işçilerin başvuruda bulunmamış olmaları, kamu kurumunun anılan madde kapsamındaki sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.
              Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, işçilerin her hak ediş dönemi için olan ücret alacaklarının üç aylık tutarından fazlası hakkında adı geçen idarelere herhangi bir sorumluluk düşmeyeceği öngörülmüştür. Maddede sözü edilen ücret her hak ediş dönemi için “son üç aylık temel ücret” olarak değerlendirilmelidir. Yine ihale makamının ihbar ve kıdem tazminatı ile kullandırılmayan izinler sebebiyle herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir.
              İhale makamı olan kamu kurumunun, her hak ediş dönemine ilişkin son üç aylık ücretten sorumluluğu, Yasadan doğan bir sorumluluktur. İşverenle ihale makamının birlikte dava edilmesi durumunda, müştereken müteselsilen sorumluluğa dair karar verilmelidir. İhale makamının tek başına dava edildiği durumlarda, işçinin mükerrer yararlanmasını önlemek için işverence sözü edilen ücretlerin ödenip ödenmediği araştırılmalıdır.
              Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre, anahtar teslimi suretiyle ihale edilen işlerde, kamu makamlarının fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatili alacakları yönlerinden sorumluluğu bulunmamaktadır (Yargıtay 9.H.D. 19.1.2010 gün 2009/12074 E, 2010/378 K.).
  Somut olayda davalılar arasında anahtar teslim şeklinde sözleşme yapılmıştır. Davalı Uludağ firması kamuya ait olmasa da İhale Sözleşmesinin 12. maddesinde hak edişlerin her ay ödeneceği, 29. maddesinde yüklenicinin çalıştıracağı işçilere yapım işleri genel şartnamesinin uygulanacağı belirtilmiş olup  bunun eki olan Yapım İşleri Şartnamesinin 35. maddesinde  işçi ücretleri yönünden İş Kanunu'nun 36. maddesinin uygulanacağı belirtilmiştir. Bu sözleşme hükmü nazara alındığından davalı Uludağ firmasının İş Kanunu 36. maddesi uyarınca işçinin ödenmeyen ücret alacaklarından dolayı sorumluluğu bulunmaktadır. Bu durumda işveren anahtar teslim iş vermiş olup her ay hak ediş ödediğinden davacının tüm çalışma dönemine ilişkin ödenmeyen ücret alacağından İş Kanunu 36. maddesi uyarınca sorumludur. Davalı Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ihale makamı olup  davacının sadece ücret alacağından sorumlu olduğu halde fazla çalışma alacağından da sorumlu tutulması hatalıdır.
              F) Sonuç:
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 21.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ