• KAÇINILMAZLIK NEDENİYLE MADDİ TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  818 S.BK/41
  506 S.SSK/16,89

  T.C
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ 

  Esas No. 2007/21155
  Karar No. 2008/6149
  Tarihi: 17.04.2008    
                                 
  l KAÇINILMAZLIK NEDENİYLE MADDİ TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ
  l GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİNİN TAZMİNATTAN DÜŞÜLMESİ

  ÖZETİ: Mahkemece hükmün gerekçe bölümünde davacının maddi zararından kaçınılmazlık nedeniyle bir indirim yapılıp yapılmadığı ve ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin düşülüp düşülmediği, kaçınılmazlık nedeniyle indirim yapılmış ise indirim oranı, geçici iş göremezlik ödeneği düşülmüş ise bu indirimden sonra davacının karşılanmayan zararının ne miktar olduğu açıklanıp tespit edilmeksizin talep nazara alınarak 31.656.00 YTL maddi tazminata hükmedildim görülmektedir.
  Bu eksik gerekçe ile hükmün hukuka uygun olup olmadığını denetlemek mümkün değildir.
  Yapılacak iş; yukarıda açıklanan esaslara göre bilirkişinin zarar hesabından kaçınılmazlık nedeniyle indirim yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hangi oranda yapıldığı gösterilerek, davacının gerçek zararını tespit edip bulunan miktardan ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin düşülüp düşülmediği açıklanmak suretiyle davacının karşılanmayan zararı belirlenerek bir karar vermektir

  Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Hüseyin Can tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici nedenlere ve temyiz nedenlerine göre tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,
  2-Dava, iş kazası sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan davacının maddi zararının giderilmesi istemine ilişkindir.
  Mahkemece istemin kabulüne karar verilmiştir.
  HUMK' nun 388/3. maddesi gereğince hükmün gerekçe bölümünde iki tarafın iddia ve savunmaların özeti, anlaştıkları ve anlaşamadıktan hususlar, ihtilaflı konular hakkında toplanan deliller, delillerin tartışması, ret ve üstün tutma sebepleri, sabit görülen vakıalarla, bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebep gösterilmelidir. Mahkeme kararlarının gerekçeli olması gerektiği hususu bir Anayasa emridir, kararın gerekçesiz olması mutlak bir temyiz (bozma) sebebidir. Çünkü gerekçe hâkimin tespit etmiş olduğu maddi vakıalar ile hüküm fıkrası arasında bir köprü görevi yapar. Hâkim gerekçe sayesinde verdiği hükmün hukuka uygun olup olmadığını yani kendi kendini denetler. Yargıtay'da bir hükmün hukuka uygun olup olmadığını ancak gerekçe sayesinde denetleyebilir.
  Öte yandan, dava nitelikçe Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan
  zararın tazmini istemine ilişkindir.
  Gerçekten, iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle, geçici iş göremezlik, 506 sayılı Yasa'nın 16 ve 89. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre, iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu iş göremez duruma düşen sigortalıya sağlık yardımları dışında iş kazasının olduğu yada meslek hastalığı nedeniyle tedavisinin başladığı tarihten, tedavisinin bitimine kadar, geçici iş göremez duruma düştüğü her gün için 506 sayılı Yasa'nın 89.maddesindeki yöntemle yatarak ya da ayakta tedavi görmesine göre, bir ödenek verilir.
  Bu bakımdan tazminat belirlenirken Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin düşülerek karşılanmayan zararın miktarının tespit edilmesi gerekir.
  Somut olayda hükme esas alınan 14.5.2007 tarihli hesap raporunda davacının % 9,3oranındaki beden güç kaybına göre kusur indirimsiz maddi zararının 53.153,68 YTL olduğu, 62.4.2007 tarihli kusur raporunda olayın %100 kaçınılmazlıkla meydana geldiğinin bildirildiği SGK' nca 22.10.2004-13.9.2005 tarihleri arası için 10.019,53 YTL geçici iş göremezlik ödeneği ödendiği bildirilmiş mahkemece hükmün gerekçe bölümünde davacının maddi zararından kaçınılmazlık nedeniyle bir indirim yapılıp yapılmadığı ve ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin düşülüp düşülmediği, kaçınılmazlık nedeniyle indirim yapılmış ise indirim oranı, geçici iş göremezlik ödeneği düşülmüş ise bu indirimden sonra davacının karşılanmayan zararının ne miktar olduğu açıklanıp tespit edilmeksizin talep nazara alınarak 31.656.00 YTL maddi tazminata hükmedildim görülmektedir.
  Bu eksik gerekçe ile hükmün hukuka uygun olup olmadığını denetlemek mümkün değildir.
  Yapılacak iş; yukarıda açıklanan esaslara göre bilirkişinin zarar hesabından kaçınılmazlık nedeniyle indirim yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hangi oranda yapıldığı gösterilerek, davacının gerçek zararını tespit edip bulunan miktardan ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin düşülüp düşülmediği açıklanmak suretiyle davacının karşılanmayan zararı belirlenerek bir karar vermektir.
  Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre tarafların indirim oranına ve geçici iş göremezlik ödeneğine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde taraflara iadesine, 17.4.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ