• İŞYERİNDEKİ OLUMSUZ KOŞULLARIN İŞÇİNİN SAĞLIĞINI BOZDUĞUNUN DOKTOR RAPORU VE SAİR DELİLLERLE KANITLAMASININ GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/24

  T.C.
  YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi    

  Esas No. 2015/29195
  Karar No. 2018/23354
  Tarihi: 17.12.2018

  l İŞYERİNDEKİ OLUMSUZ KOŞULLARIN İŞÇİNİN SAĞLIĞINI BOZDUĞUNUN DOKTOR RAPORU VE SAİR DELİLLERLE KANIT-LAMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Mahkemece yapılacak iş, öncelikle davacının işyerindeki olumsuz koşullar nedeniyle bir sağlık sorununa dûçar olup olmadığına ilişkin varsa doktor raporu veya sair delillerini sunması için davacıya süre vermek, böyle bir rapor yoksa davacının çalıştığı tarih itibariyle iddia ettiği gibi işyerinde havalandırma sistemi bulunmaması nedeniyle ham maddenin eritilmesi sırasında açığa çıkan yoğun duman sonucu bir sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığını araştırmak ve gerekirse işyerindeki koşulların İş Kanunu'nun 24/1-a bendi kapsamında işçinin sağlığı veya yaşayışı açısından tehlikeli olup olmadığına ilişkin olarak refakate iş güvenliği uzmanı ve konuyla ilgili ihtisas sahibi doktor bilirkişi alarak keşif yapıp davacının sunduğu CD görüntüleri de dahil olmak üzere tüm deliller ışığında bir karar vermektir.

  ESAS NO         : 2015/29195
  KARAR NO      : 2018/23354
  ALACAK
  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  YARGITAYKARARI
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili; işyerinde çinko alaşımı ihtiva eden ham maddenin eritilmesi ile açığa çıkan yoğun dumanın emilmesi için gerekli havalandırma tertibatının bulunmaması nedeniylemüvekkilinin iş sağlığı ve güvenliğine uygun olmayan koşullarda çalıştığını, ayrıca prim alacağının da ödenmediğini, bu sebeplerle iş akdini haklı nedenle feshettiğini beyan ederek kıdem tazminatı ve prim alacağının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili; işyerinde havalandırma tertibatı bulunmadığı ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına riayet edilmediği iddiasının doğru olmadığını, işyerinin yetkililerce sürekli denetlendiği ve çalışma şartlarının yasaya uygun bulunduğuna dair raporlar verildiğini, ayrıca davacının prim ile çalışan bir işçi olmadığını, feshin haklı nedene dayanmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece işyerinde inceleme yapan iş güvenliği uzmanı bilirkişinin raporu hükme esas alınarak davanın kısmen kabulü ile kıdem tazminatının davalıdan tahsiline, prim alacağı talebinin ise reddine karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacı işçi tarafından sağlık nedeni ile yapılan feshin haklı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
  Uyuşmazlığın normatif dayanağı 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24/1-a maddesidir. Sözü edilen yasa maddesi uyarınca “İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması ..” durumunda iş akdinin işçi tarafından haklı olarak feshi söz konusu olacaktır. Bu durumda işçinin, ihbar tazminatı istemeye hakkı olmayacak ise de kıdem tazminatı istemeye hakkı olacaktır.
  Somut uyuşmazlıkta davacı, işyerindeki çalışma koşullarının sağlığına zarar verdiğini, bu nedenle iş akdini haklı nedenle feshettiğini iddia ederek kıdem tazminatı talep etmiş, mahkemece talep yerinde görülerek kıdem tazminatına hükmedilmiş ise de verilen karar eksik incelemeye dayalıdır.
  Şöyle ki; davacı, yaptığı işin niteliği itibariyle sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olduğuna yönelik bir rapor sunmamış, mahkemece yerinde inceleme yetkisi verilen bilirkişinin işyerinde yaptığı tespit ve davacının işyerinde duman yayılması sırasında çektiği anlaşılan görüntüleri içeren CD değerlendirilerek hazırlanan rapora itibar edilmiştir.
  Mahkemece yapılacak iş, öncelikle davacının işyerindeki olumsuz koşullar nedeniyle bir sağlık sorununa dûçar olup olmadığına ilişkin varsa doktor raporu veya sair delillerini sunması için davacıya süre vermek, böyle bir rapor yoksa davacının çalıştığı tarih itibariyle iddia ettiği gibi işyerinde havalandırma sistemi bulunmaması nedeniyle ham maddenin eritilmesi sırasında açığa çıkan yoğun duman sonucu bir sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığını araştırmak ve gerekirse işyerindeki koşulların İş Kanunu'nun 24/1-a bendi kapsamında işçinin sağlığı veya yaşayışı açısından tehlikeli olup olmadığına ilişkin olarak refakate iş güvenliği uzmanı ve konuyla ilgili ihtisas sahibi doktor bilirkişi alarak keşif yapıp davacının sunduğu CD görüntüleri de dahil olmak üzere tüm deliller ışığında bir karar vermektir.
  Eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 17/12/2018 günü oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ