• İŞYERİNDE OLUMSUZLUĞA NEDEN OLMA


  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2014/217
  2014/398
  20.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /18-21
     
  • İŞYERİNDE OLUMSUZLUĞA NEDEN OLMA
  • HAKSIZ ANCAK GEÇERLİ FESİH
  •  
   
  ÖZETİ Feshe konu olan hırsızlığa teşebbüs olayı 21.08.2011 günü gece saat 01:55 sıralarında gerçekleşmiş,  mağazanın güvenlik kameraları 20.08.2011 tarihinde  saat 15:47 de devre dışı bırakılmıştır. Davacı ise 20.08.2011 günü saat 14:30-22:30 vardiyasında görevli olup kameraların devre dışı bırakılması olayı davacının vardiya başlangıcında gerçekleşmiş, bu durum işyerinde olumsuzluklar yaratmıştır. Hal böyle olunca, işverenden iyi niyet kuralları çerçevesinde iş ilişkisini devam ettirmesi beklenemez. Fesih haklı sebep boyutuna ulaşmamış ise de, sözleşmenin geçerli nedenle feshedildiğinin kabulü gerekir. Bu durumda, davanın reddi gerekirken yazılı gerekçeyle kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir
   
               

  DAVA :           Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                          Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                          Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. Bağcıvan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              İş sözleşmesinin haklı ve geçerli bir neden olmadan feshedildiğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
              Davalı işveren vekili, davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini belirterek, davanın reddini savunmuştur.
              Mahkemece, davacının haklı neden olmadan işten çıkarıldığı gerekçeleriyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
              Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
              Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli veya haklı nedene dayanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18 ve devamı maddeleridir.
              Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının iş sözleşmesi 21.08.2011 günü gerçekleşen hırsızlığa teşebbüs olayı nedeni ile haklı sebeple feshedilmiştir. Mahkemece, Ankara 5. İş Mahkemesinin 2011/930 esas sayılı dosyası emsal kabul edilerek davacının işe iadesine karar verilmiştir. Ancak,  anılan dosyanın davacısı olay günü  07:30-15:30 saatleri  arasında ve  davacı ile farklı  vardiyada çalışmıştır. Feshe konu olan hırsızlığa teşebbüs olayı 21.08.2011 günü gece saat 01:55 sıralarında gerçekleşmiş,  mağazanın güvenlik kameraları 20.08.2011 tarihinde  saat 15:47 de devre dışı bırakılmıştır. Davacı ise 20.08.2011 günü saat 14:30-22:30 vardiyasında görevli olup kameraların devre dışı bırakılması olayı davacının vardiya başlangıcında gerçekleşmiş, bu durum işyerinde olumsuzluklar yaratmıştır. Hal böyle olunca, işverenden iyi niyet kuralları çerçevesinde iş ilişkisini devam ettirmesi beklenemez. Fesih haklı sebep boyutuna ulaşmamış ise de, sözleşmenin geçerli nedenle feshedildiğinin kabulü gerekir. Bu durumda, davanın reddi gerekirken yazılı gerekçeyle kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
              Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı Kanun'un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  HÜKÜM: Yukarıda belirtilen nedenlerle;
              1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
              2-Davanın REDDİNE,
              3-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
              4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 15,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
              5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500,00 TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
              6-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak 20.01.2014 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.
                                                                         MUHALEFET ŞERHİ

              Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, kararın onanması gerekir görüşünde olduğumdan sayın çoğunluğun bozma kararına katılamıyorum.20.01.2014
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ