• İŞYERİNDE KAVGA


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/12402
  2011/12684
  28.04.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/25
  1475 S.İşK/14
     
  • İŞÇİYE BİR BAŞKA İŞÇİNİN KÜFÜR ETMESİ
  • İŞYERİNDE KAVGA
  • HAKLI FESİH
    ÖZETİ Her ne kadar davacı savunmasında diğer işçinin kendisine küfür etmesi sebebiyle kavga ettiklerini belirtmiş ise de, davacı işçi diğer işyeri çalışanın kendisine küfür etmesi olayını işverene bildirip gerekli işlemlerin yapılmasını istemesi gerekirken anılan çalışanla kendisinin kavga etmesi karşısında işyeri düzeninin bozulduğunun kabulü ve bu eylemin İş Kanunun 25/2 maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir, işverenin haklı feshi söz konu olduğunda ise davacı işçi kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır. Mahkemece yanılgılı değerlendirme ile kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.  
               


  DAVA                          :Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, yıllık izin, kötüniyet tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi N.Taşdelen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, taraflar arasındaki iş sözleşmesinin davalı işverence davacının kavgaya karışması sebebiyle feshedildiğini ancak davacının olayın mağduru olduğunu belirterek bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
  Davalı vekili, davacının sözleşmesinin kavgaya karışması sebebiyle feshedildiğini beyanla davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece davacının asıl amacının diğer işyeri çalışanı ile kavga etmek olmadığı, işçilik alacakları bulunan davacının bu alacakları alamama sonucunu doğuracak davranışları bulunmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı işçinin feshe sebep teşkil ettiği belirtilen kavga olayına dair yürütülen ' soruşturmada alınan ifadesine göre davacının diğer işyeri çalışanı ile kavga ettiği sabittir.
  Her ne kadar davacı savunmasında diğer işçinin kendisine küfür etmesi sebebiyle kavga ettiklerini belirtmiş ise de, davacı işçi diğer işyeri çalışanın kendisine küfür etmesi olayını işverene bildirip gerekli işlemlerin yapılmasını istemesi gerekirken anılan çalışanla kendisinin kavga etmesi karşısında işyeri düzeninin bozulduğunun kabulü ve bu eylemin İş Kanunun 25/2 maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir, işverenin haklı feshi söz konu olduğunda ise davacı işçi kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır. Mahkemece yanılgılı değerlendirme ile kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.04.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ