• İŞYERİNDE İŞVERENİN BİR BAŞKA İŞÇİSİNE SATAŞMA

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/25
  1475 S. İşK/14

  T.C.
  YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi     

  Esas No. 2016/33842
  Karar No. 2020/18542 
  Tarihi: 15/12/2020

  lİŞYERİNDE İŞVERENİN BİR BAŞKA İŞÇİSİNE SATAŞMA
  lHAKLI NEDENLE İŞVEREN FESHİ
  lKIDEM İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEYECEĞİ

  ÖZETİ: Dosyadaki bilgi ve belgeler ile tanık beyanları, davacının açıklamaları hep birlikte değerlendirildiğinde; 11.02.2013 tarihinde davalı işyeri çalışanları K ve H'ın kendi aralarındaki konuşmaya dışardan müdahil olan ve hangi iş arkadaşını kastettiği tam olarak anlaşılmasa da davalı işverenin çalışanlarından birini kastederek söze giren davacı işçinin "itle köpekle uğraşmak en zor şey" dediği, bu sözün kendisine söylendiğini düşünen ve aynı ortamda bulunan işyeri çalışanı Hakan'ın bunu bana mı söylüyorsun diye karşılık vermesi karşısında da "sana demedim, başkasına dedim" (sonraki savunmasına göre işyeri çalışanı Kemal kastedilmiş) dediği, tarafların birbiri üzerine yürüdüğü, araya girenlerin münakaşanın kavgaya dönüşmesini önlediği anlaşılmıştır.
  Yukarıda açıklanan ve davalı işveren tarafından feshe konu edilen davacının bu eylemi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-d maddesinde düzenlenen "işverenin başka işçisine sataşmak" niteliğindedir ve davalı işveren açısından haklı fesih sebebidir

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Y A R G I T A Y K A R A R I
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, davacının 15.08.2008-20.02.2013 tarihleri arasında davalıya ait iş yerinde çalıştığını, iş akdinin davalı işveren tarafından iş saatleri içinde iş arkadaşına laf atarak kavga çıkarması ve kendisine karşı argo kelimeler kullanması gerekçesiyle haklı nedene dayanmaksızın feshedildiğini, fesih gerekçesinin asılsız olduğunu, davacının eski çalışma arkadaşlarından Murat Serin'in haksız fesih nedeniyle davalı işverene karşı açtığı davada davacıyı tanık olarak gösterdiğini, davacının sırf tanıklık için mahkemeye gitmesi nedeniyle işveren tarafından işten çıkartıldığını, tanıklık olayından sonra iş yerinde kendisine psikolojik baskı yapıldığını, davalı tarafça kendisinden istifa dilekçesi alınmak ve belge imzalatılmak istendiğini, ancak davacının belgeyi imzalamadığını, ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, Şubat ayı ücreti, Şubat ayı yol ücreti alacaklarını talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davacının davalı şirkette 15.07.2008 tarihinde paketleme görevlisi olarak çalışmaya başladığını, Kaynarca şubesinde reyon görevlisi olarak çalışmakta iken 11.02.2013 tarihinde iş saatleri içerisinde iş arkadaşlarına laf atarak kavga çıkarttığının ve argo kelimeler kullanarak tehditlerde bulunduğunun tespit edildiğini, şirket çalışanlarından ... iş saatleri içinde iş ile ilgili konuşurken diğer reyonda çalışan davacının iki çalışan arasındaki konuşmaya müdahil olarak ...'a doğru “it ile köpek ile uğraşmak en zor şey” şeklinde söylemde bulunduğunu, davacının daha önceden de benzer hal ve tutumları sergilediğini, iş akdinin de bu sebeple İş Kanununun 25/2.maddesi uyarınca 20.02.2013 tarihinde feshedildiğini, bakiye ücret alacağı bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, bilirkişi raporu doğrultusunda yazılı gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Dosyadaki bilgi ve belgeler ile tanık beyanları, davacının açıklamaları hep birlikte değerlendirildiğinde; 11.02.2013 tarihinde davalı işyeri çalışanları K ve H'ın kendi aralarındaki konuşmaya dışardan müdahil olan ve hangi iş arkadaşını kastettiği tam olarak anlaşılmasa da davalı işverenin çalışanlarından birini kastederek söze giren davacı işçinin "itle köpekle uğraşmak en zor şey" dediği, bu sözün kendisine söylendiğini düşünen ve aynı ortamda bulunan işyeri çalışanı Hakan'ın bunu bana mı söylüyorsun diye karşılık vermesi karşısında da "sana demedim, başkasına dedim" (sonraki savunmasına göre işyeri çalışanı Kemal kastedilmiş) dediği, tarafların birbiri üzerine yürüdüğü, araya girenlerin münakaşanın kavgaya dönüşmesini önlediği anlaşılmıştır.
  Yukarıda açıklanan ve davalı işveren tarafından feshe konu edilen davacının bu eylemi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-d maddesinde düzenlenen "işverenin başka işçisine sataşmak" niteliğindedir ve davalı işveren açısından haklı fesih sebebidir. Bu itibarla iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle feshedildiği kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulüne dair karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.12.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ