• İŞYERİNDE İŞ ARKADAŞINA YUMRUK ATMA

             
  YARGITAY
  22.HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/10688
  2013/743
  24.01.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/ 17
  1475 S. İşK/ 14
     
  • İŞYERİNDE İŞ ARKADAŞINA YUMRUK ATMA
  • HAKLI FESİH
  • KIDEM TAZMİNATI ÖDENMEYECEĞİ
   


  ÖZETİ Somut olayda taraf tanıkları, davacı ile diğer  çalışan arasında iş nedeniyle bir tartışma geçtiğini doğrulamışlardır. İşyeri dosyasındaki yapılan soruşturmada alınan   ifadelerinde  olayın taraf ve tanıkları   diğer çalışanın  küfrettiğini  ileri sürmedikleri gibi hem duruşmada hem işyeri dosyasındaki ifadelerinde  davacının diğer arkadaşına yumrukla vurduğunu belirtmişlerdir. Kaldı ki davacı da olay nedeniyle işyerine verdiği yazılı savunmasında vurma eylemini gerçekleştirdiğini kabul etmiş ancak  somut olarak belirtmediği ve  kanıtlayamadığı tahrik  eylemi  altında kaldığını ileri sürmüştür.
              Tüm delillere göre davacının işyerinde diğer çalışan mesai arkadaşına yumrukla vurduğu sabit olduğuna göre iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25-II. -d. bendine göre haklı                                                                      nedenle feshedildiğinin  kabulü ile   kıdem ihbar tazminatının reddine  karar verilmesi gerekirken mahkemece yanılgılı değerlendirme bu taleplerin kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.

   
   
               

  DAVA                                   :Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai, ulusal bayram genel tatili, hafta tatili, yıllık izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                        Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                                        Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. Can tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

              1-Dava, davacının ödenmeyen kıdem, ihbar,  fazla mesai, yıllık izin,  ulusal bayram ve  genel tatil ücret alacaklarının  davalıdan  tahsili    istemine ilişkindir.
              Davalı davacının diğer çalışanı  darp ettiğinden haklı nedenle işten çıkarıldığını, bir alacağı bulunmadığından davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
              Mahkemece feshin haklı nedene dayandığını işveren tarafından  ispat edilemediğinden  istemlerin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
              Karar davalı tarafından süresinde  temyiz edilmiştir.
              2- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              Dosya içeriğinden uçaklardan indirilen  kargoların taşınması işinde çalıştığı anlaşılan davacının 15.03.2006 tarihinde işe girdiği ve  işveren tarafından iş sözleşmesinin 18.02.2009 tarihli fesih bildirimi ile    aralarında tartışma geçtiği anlaşılan diğer   çalışanı darp ettiğinden haklı olarak feshedildiğinin belirtildiği görülmüştür.
              Somut olayda taraf tanıkları, davacı ile diğer  çalışan arasında iş nedeniyle bir tartışma geçtiğini doğrulamışlardır. İşyeri dosyasındaki yapılan soruşturmada alınan   ifadelerinde  olayın taraf ve tanıkları   diğer çalışanın  küfrettiğini  ileri sürmedikleri gibi hem duruşmada hem işyeri dosyasındaki ifadelerinde  davacının diğer arkadaşına yumrukla vurduğunu belirtmişlerdir. Kaldı ki davacı da olay nedeniyle işyerine verdiği yazılı savunmasında vurma eylemini gerçekleştirdiğini kabul etmiş ancak  somut olarak belirtmediği ve  kanıtlayamadığı tahrik  eylemi  altında kaldığını ileri sürmüştür.
              Tüm delillere göre davacının işyerinde diğer çalışan mesai arkadaşına yumrukla vurduğu sabit olduğuna göre iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25-II. -d. bendine göre haklı                                                                      nedenle feshedildiğinin  kabulü ile   kıdem ihbar tazminatının reddine  karar verilmesi gerekirken mahkemece yanılgılı değerlendirme bu taleplerin kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.
              2- Davacı ulusal bayram günlerinde çalıştığını ileri sürerek alacak talebinde bulunmuş olup hükme esas alınan bilirkişi raporunda bu alacak hesaplanırken işyeri giriş çıkış kayıtlarına göre 30.08.2008 günü işyerine gelmediği anlaşılan davacı için bu günün de hesaba katılarak  alacağın belirlenmesi  hatalı olup bozma nedenidir.
              SONUÇ: Temyiz olunan mahkeme kararının yukarıda açıklanan sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.01.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ