• İŞYERİNDE FAALİYETİN DURDURULMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/13233
  Karar No: 2006/16266
  Tarihi:      05.06.2006

  l İŞYERİNDE FAALİYETİN DURDURULMASI
  l BİR KISIM İŞÇİNİN İŞVERENE AİT BAŞKA İŞYERLERİNE NAKLEDİLMELERİ
  l İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN SEÇİMİNDE OBJEKTİF KRİTERLERE UYULUP UYULMA-DIĞININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Davacının çalıştığı davalı işverene ait Ankara dolum tesisinde faaliyetin durdurulduğu konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Esasen bu husus mahkemenin de kabulündedir. Ancak, dosya içeriğine göre davalı işverenin başka işyerlerinin de bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalı işveren, diğer işyerlerinde de aynı gerekçelerle işçi çıkarıldığını açıklamış ise de, buna ilişkin yeterli deliller dosyada bulunmamaktadır. Dinlenen tanıklar bir kısım işçilerin diğer işyerlerine naklediklerini belirtmişlerdir. Mahkemece yapılacak iş, davacının başka bir işyerinde değerlendirme olanağının bulunup bulunmadığının araştırılması, dava konusu dolum tesisinde çalışan işçilerin bir kısmının diğer işyerlerinde istihdam edildiği tanık anlatımlarından anlaşıldığına göre işten çıkarılan işçilerin seçiminde objektif kriterlerin dikkate alınıp alınmadığının belirlenmesinden sonra sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
  Davalı işveren, şirketin LPG sektöründe faaliyet gösterdiğini, doğalgazın ülkemize gelmesi ile birlikte LPG'li tüp satışlarında düşüş başladığını, bunun üzerine Ankara dolum tesislerindeki tüp dolum faaliyetine son verdiklerini, bu nedenle davalı dahil tüp dolum işçilerinin iş sözleşmelerinin feshedildiğini, feshin geçerli nedene dayandığını belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece, Ankara dolum tesisinin kapasite kullanım oranının, talebin daralması neticesinde düşmesi ve iç pazarda daralma sebebiyle davacının iş sözleşmesinin feshedildiği, ancak bazı işçilerin Kırıkkale dolum tesislerinde istihdam edilmek üzere tayin edildikleri halde davacının bu şekilde tayini yoluna gidilmediği, feshe gerekçe gösterilen hususlarla ilgili delil ibraz edilmediği, davacıya başka bir işyerinde çalışma de teklif edilmediği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Davacının çalıştığı davalı işverene ait Ankara dolum tesisinde faaliyetin durdurulduğu konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Esasen bu husus mahkemenin de kabulündedir. Ancak, dosya içeriğine göre davalı işverenin başka işyerlerinin de bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalı işveren, diğer işyerlerinde de aynı gerekçelerle işçi çıkarıldığını açıklamış ise de, buna ilişkin yeterli deliller dosyada bulunmamaktadır. Dinlenen tanıklar bir kısım işçilerin diğer işyerlerine naklediklerini belirtmişlerdir. Mahkemece yapılacak iş, davacının başka bir işyerinde değerlendirme olanağının bulunup bulunmadığının araştırılması, dava konusu dolum tesisinde çalışan işçilerin bir kısmının diğer işyerlerinde istihdam edildiği tanık anlatımlarından anlaşıldığına göre işten çıkarılan işçilerin seçiminde objektif kriterlerin dikkate alınıp alınmadığının belirlenmesinden sonra sonucuna göre karar vermekten ibarettir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,  peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 5.6.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ