• İŞYERİNDE DİĞER İŞÇİLERLE GEREKSİZ TARTIŞMA GEÇİMSİZLİK


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/39329
  2013/16455
  30.05.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş.K/18-21,25
     
  • İŞYERİNDE DİĞER İŞÇİLERLE GEREKSİZ TARTIŞMA GEÇİMSİZLİK
  • GEÇERLİ NEDEN
  • İŞÇİNİN OBJEKTİF NİTELİKTEKİ ELEŞTRİLERİNİN GEÇERLİ NEDEN KABUL EDİLEMEYECEĞİ
  •  
   
  ÖZETİ 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II, d hükmü uyarınca işçinin, işverenin başka bir işçi­sine sataşması haklı fesih nedeni sayılmıştır. Sataşma niteliğinde olmadığı sürece, diğer işçilerle devamlı ve gereksiz tar­tışmaya girişmek, iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek geçerli fesih nedenidir(Dairemizin 26.05.2008 gün ve 2007/37481 Esas, 2008/12505 Karar sayılı ilamı).
  İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında değerlendirilecek ağır sözleri, işçi, işverenin veya vekilinin tahrikleri sonucu söylemesi, geçerli fesih nedeni sayılmalıdır. Yapıcı ve objektif ölçüler içerisinde belirli bir uzmanlık alanı ile ilgili eleştiri ya da işletmedeki bozukluk ya da uygunsuzluklara ilişkin eleştiri söz konusu olduğunda geçerli fesihten bahsedilemez
   
               

             

  DAVA             :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                           Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
                            Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi E.Sevgi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
   
              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı vekili, davacının 01/05/2003 tarihinde işe başladığını, 23/12/2011 tarihinde iş akdinin sona erdirildiğini belirterek müvekkilinin işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı vekili, iş sözleşmesinde hakem şartı olduğunu, davacının işyerinde başka bir işçiyle kavga ettiğini, bu nedenle iş sözleşmesi haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddini talep etmiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece davalı işverence gerçekleştirilen feshin geçersiz olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II, d hükmü uyarınca işçinin, işverenin başka bir işçi­sine sataşması haklı fesih nedeni sayılmıştır. Sataşma niteliğinde olmadığı sürece, diğer işçilerle devamlı ve gereksiz tar­tışmaya girişmek, iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek geçerli fesih nedenidir(Dairemizin 26.05.2008 gün ve 2007/37481 Esas, 2008/12505 Karar sayılı ilamı).
  İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında değerlendirilecek ağır sözleri, işçi, işverenin veya vekilinin tahrikleri sonucu söylemesi, geçerli fesih nedeni sayılmalıdır. Yapıcı ve objektif ölçüler içerisinde belirli bir uzmanlık alanı ile ilgili eleştiri ya da işletmedeki bozukluk ya da uygunsuzluklara ilişkin eleştiri söz konusu olduğunda geçerli fesihten bahsedilemez.
              Dosya içeriğine göre davacı işçinin iş sözleşmesi başka bir işçiyle kavga ettiği gerekçesiyle haklı nedenle feshedilmiştir. Fesih öncesi her iki işçinin de yazılı savunmaları alınmıştır. Alınan savunmalar değerlendirildiğinde, davacının davranışlarının işyerinde olumsuzluğa yol açtığı, bu davranışlar sonucunda kavga olayının meydana geldiği, davacının eylemlerinin haklı fesih nedeni olmasa da geçerli fesih nedeni olan niteliği taşıdığı, işverenin davacıyla çalışma ilişkisini sürdürmesinin beklenemeyeceği, kavgaya karışan diğer işçinin de iş sözleşmesinin davacıyla birlikte feshedildiği, buna göre feshin haklı olmamakla birlikte geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir.
              4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
              F) Sonuç:
              HÜKÜM :
              Yukarda açıklanan gerekçe ile;
              1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
              2. Davanın REDDİNE,
              3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
              4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı  68.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
              5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.320 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
              6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 
              Kesin olarak 30.05.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ