• İŞYERİNDE ÇALIŞAN SAYISININ OTUZDAN AZ OLMASI

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/1029
  2011/2878
  14.10.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
     
  • İŞYERİNDE ÇALIŞAN SAYISININ OTUZDAN AZ OLMASI
  • ÜCRETİN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN ÖDENİYOR OLMASININ İŞÇİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İŞÇİSİ SAYILMASINI GEREKTİRMEDİĞİ
   
    ÖZETİ Mahkemece, Tavşanlı Şehitlik İlköğretim Okulu okul aile birliğinde çalışan iki işçinin ücretinin davalı belediye tarafından ödendiği gerekçesi ile anılan birlikte çalışan işçiler de fesih tarihindeki işçi sayısına dahil edilmiş ise de 4857 sayılı İş Yasasının 32. maddesinde hükmüne göre; genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır. Buna göre işçinin ücretinin hizmet ilişkisi dışında üçüncü bir kişi tarafından da Ödenmesi mümkündür. Somut olayda okul aile birliğinde çalışan iki işçinin ücretinin okul aile birliği ile o kişiler arasındaki ilişkide üçüncü kişi durumunda bulunan davalı belediye tarafından yardım amacı ile ödenmiş olması belediyeyi o işçiler bakımından işveren konumuna getirmez. Bu itibarla; söz konusu iki kişinin davalı belediyede çalışan işçi sayısına dahil edilmesi mümkün olmadığından ve bunun sonucu olarak da fesih tarihinde 30 işçi sayısı koşulu gerçekleşmemiş olmakla davanın yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup hükmün bozularak ortadan kaldırılması sureti ile aşağıda yazılı olduğu üzere hüküm oluşturulması gerekmiştir.  
                 

  DAVA                                : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine, boşta geçen süre ve 8 aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatının belirlenmesine karar verilmesini istemiştir.
    Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
    Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi iş sözleşmesinin davalı belediye tarafından geçerli bir sebebe dayanılmaksızın haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve yasada öngörülen haklarının tespitini istemiş mahkemece istek doğrultusunda hüküm kurulmuştur.
  İddia, savunma ve dosya içeriğine göre taraflar arasındaki uyuşmazlık öncelikle iş güvencesinden yararlanabilmenin koşullarından olan 30 işçi sayısının gerçekleşip gerçekleşmediği noktasında toplanmaktadır.
  Mahkemece, Tavşanlı Şehitlik İlköğretim Okulu okul aile birliğinde çalışan iki işçinin ücretinin davalı belediye tarafından ödendiği gerekçesi ile anılan birlikte çalışan işçiler de fesih tarihindeki işçi sayısına dahil edilmiş ise de 4857 sayılı İş Yasasının 32. maddesinde hükmüne göre; genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır. Buna göre işçinin ücretinin hizmet ilişkisi dışında üçüncü bir kişi tarafından da Ödenmesi mümkündür. Somut olayda okul aile birliğinde çalışan iki işçinin ücretinin okul aile birliği ile o kişiler arasındaki ilişkide üçüncü kişi durumunda bulunan davalı belediye tarafından yardım amacı ile ödenmiş olması belediyeyi o işçiler bakımından işveren konumuna getirmez. Bu itibarla; söz konusu iki kişinin davalı belediyede çalışan işçi sayısına dahil edilmesi mümkün olmadığından ve bunun sonucu olarak da fesih tarihinde 30 işçi sayısı koşulu gerçekleşmemiş olmakla davanın yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup hükmün bozularak ortadan kaldırılması sureti ile aşağıda yazılı olduğu üzere hüküm oluşturulması gerekmiştir.
  HÜKÜM: Yukarıda belirtilen nedenlerle;
  1-)Yerel mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2-)Davanın REDDİNE,
  3-)Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4-)Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı ( 30,00) TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5-)Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.100,00- TL ücreti vekâletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6-)Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak 14.10.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ