• İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN BÜYÜK BİR KISMININ SENDİKAYA ÜYE OLMASI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/8739
  2007/18742
  12.06.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
  2821 S.SK/31
   

   
  • İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN BÜYÜK BİR KISMININ SENDİKAYA ÜYE OLMASI
  • İŞYERİNDE TİS DÜZENİNİN SÜRÜYOR OLMASI
  • İŞÇİNİN SENDİKA ÜYELİĞİNDEN KISA BİR SÜRE SONRA İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMİŞ OLMASININ SENDİKAL NEDENİN KANITLANMASI İÇİN YETERLİ OLMAYACAĞI

   
    ÖZETİ: Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanmadığı anlaşılmakla mahkemenin bu yöndeki karan yerindedir. Ancak, işyerinde çalışanlardan büyük çoğunluğunun (332 kişi) sendika üyesi olduğu, son dönemde 2006 Mayıs ayında 30 işçinin üye olduğu ve bu işçilerin çalışmaya devam ettiği dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Davacı işçinin sendikaya üye olmasının ardından kısa süre içinde işten çıkarılmış olması sendikal nedenin ispatı konusunda yeterli değildir. Davacı tanıkları sendikanın yöneticileri olup salt bu tanık anlatımlarına göre sonuca gidilmesi doğru olmaz, işyerinde toplu iş sözleşmesi düzeni devam etmektedir. Davacı işçinin sendika üyeliğinin işveren bildirilmesi sebebiyle iş sözleşmesinin feshedildiği kanıtlanabilmiş değildir. Mahkemece işe başlatmama tazminatının işçini 1 yıllık ücreti tutarında belirlenmesi doğru olmaz..
               

  DAVA                       : davacı; feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

  Hüküm süresi içinde davalı     avukatı    tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesine karar verilmesini, işverence işe başlatılmaması durumunda bir yıllık tazminat ile boşta geçen süre ücreti ve diğer haklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
  Davalı işveren iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece, sendikal nedenin varlığı kabul edilmiş ve işe başlatmama tazminatı işçinin bir yıllık ücreti tutarında belirlenmiştir.
  Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre davacının iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanmadığı anlaşılmakla mahkemenin bu yöndeki karan yerindedir. Ancak, işyerinde çalışanlardan büyük çoğunluğunun (332 kişi) sendika üyesi olduğu, son dönemde 2006 Mayıs ayında 30 işçinin üye olduğu ve bu işçilerin çalışmaya devam ettiği dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Davacı işçinin sendikaya üye olmasının ardından kısa süre içinde işten çıkarılmış olması sendikal nedenin ispatı konusunda yeterli değildir. Davacı tanıkları sendikanın yöneticileri olup salt bu tanık anlatımlarına göre sonuca gidilmesi doğru olmaz, işyerinde toplu iş sözleşmesi düzeni devam etmektedir. Davacı işçinin sendika üyeliğinin işveren bildirilmesi sebebiyle iş sözleşmesinin feshedildiği kanıtlanabilmiş değildir. Mahkemece işe başlatmama tazminatının işçini 1 yıllık ücreti tutarında belirlenmesi doğru olmaz. İşe başlatmama tazminatının davacının işyerindeki kıdemi ile fesih nedenine göre 5 ay olarak belirlenmesi gerekir.
  Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunun 2O.maddesinin 3.fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  HÜKÜM : Yukarıda belirtilen nedenlerle;
  1-) Eskişehir İş Mahkemesinin 28.12.2006 gün 690/ 1178 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2-)İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,
  3-)Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe
  başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçinin 5 aylık ücreti olarak belirlenmesine,
  4-)Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,
  Davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna,
  5-)Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6-)Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 450YTL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
  7-)Davacı tarafından yapılan ( 32 ) YTL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  8-)Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak, oybirliğiyle     12.6.2007 tarihinde karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ