• İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/29945
  Karar No: 2007/1216
  Tarihi:      29.01.2007

  l İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ
  l AYNI İŞKOLUNDA BİRDEN FAZLA İŞYERİNİN OLMASI
  l İŞYERLERİNİN AYNI İL SINIRLARI İÇERİSİNDE OLMASININ GEREKMEMESİ

  ÖZETİ: 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesinde işverenin aynı iş kolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısının, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirleneceği kurala bağlanmıştır. Sözü edilen düzenlemede işçi sayısında dikkate alınacak işyerlerinin aynı il sınırlarında olması şartı aranmamıştır. Davacı işçi, davalının ülke içinde aynı iş koluna giren başka işyerlerinin olduğunu ileri sürmüştür. Mahkemece davalı işverenin aynı iş koluna giren başka işyerlerinin bulunup bulunmadığı araştırılmadan salt dava konusu işyerindeki işçi sayısı göz önünde bulundurularak davanın reddine karar verilmiş olması doğru olmamıştır.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
  Davalı işveren, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece, SSK Sigortalı hizmet cetvelinde çalışan toplam işçi sayısının 25 olması nedeni ile davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesinde işverenin aynı iş kolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısının, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirleneceği kurala bağlanmıştır. Sözü edilen düzenlemede işçi sayısında dikkate alınacak işyerlerinin aynı il sınırlarında olması şartı aranmamıştır. Davacı işçi, davalının ülke içinde aynı iş koluna giren başka işyerlerinin olduğunu ileri sürmüştür. Mahkemece davalı işverenin aynı iş koluna giren başka işyerlerinin bulunup bulunmadığı araştırılmadan salt dava konusu işyerindeki işçi sayısı göz önünde bulundurularak davanın reddine karar verilmiş olması doğru olmamıştır. Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,29.1.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ