• İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTILAMAYACAĞINA İLİŞKİN TİS HÜKMÜNÜN YAPTIRIMININ OLMADIĞI

  İlgili Kanun / Madde
  6356 S. STK. /24

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2011/54299
  Karar No. 2014/3693
  Tarihi: 10.02.2014

  l İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTILAMAYACAĞINA İLİŞKİN TİS HÜKMÜNÜN YAPTIRIMININ OLMADIĞI

  ÖZETİ: Davacı işçinin üye olduğu Koop-İş Sendikası ile davalı işveren arasında akdedilen toplu iş sözleşmesinin 13. maddesinin başlığı “Sendika yönetici ve işyeri temsilcilerinin teminatı” olarak tanzim edilmiştir. Adı geçen madde “Sendika temsilcilerinin bu sıfatlarından dolayı Yasa ve Toplu İş Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde faaliyetleri nedeniyle, hizmet akitleri feshedilemez ve cezalandırılamaz, kadrolu olarak çalışan sendika yönetici ve temsilcileri ücretsiz izne çıkarılamaz” hükmüne amirdir. Bu madde ile işyeri sendika temsilcilerinin sendikal faaliyetleri nedeni ile ücretsiz izne çıkarılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm işverenin sendikal faaliyetler nedeni sendika temsilcisi işçileri ücretsiz izne ayırmamasına yönelik bir temenni hükmü olarak değerlendirilebilir. Toplu iş sözleşmesine bakıldığında bu kurala uymamanın yaptırımı düzenlenmemiştir. Bu nedenle davanın reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ücretsiz izinde geçen sürede ödenmeyen ücret alacaklarının tazminat olarak ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
    Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
    Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.T.Ballı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin uzun zamandan beri sendikalı işçi olarak davalı işyerinde çalıştığını, davacının işyerinde sendika temsilcisi olarak görevli olduğunu, toplu iş sözleşmesi gereği sendika temsilcilerinin ücretsiz izne gönderilemeyeceğini, ancak işverenin davacıyı 10.02.2010 - 12.07.2010 tarihleri arası toplu iş sözleşmesine aykırı olarak ücretsiz izne gönderdiğini ve bu tarihler arası gelirinden mahrum kaldığını, bu tarihler arası çalışsa idi alacağı ücretin tazminat olarak davalıdan tahsilini talep etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; öncelikle davanın husumetten reddi gerektiğini, davacının Çukobirlik Adana Kooperatifi üyesi olduğunu, talep edilen alacağa karşı zamanaşımı itirazları olduğunu, yaşanan ekonomik kriz sebebi ile kooperatif muhasebecisi ile Koop-İş Adana başkanı hariç tüm işçilerin ücretsiz izne gönderildiğini, davacının uygulamayı kabul etmediğine dair herhangi bir bildirimde bulunmadığını, ayrıca davacının mahkemede talep ettiği alacak dâhil tüm haklarını aldığına dair ibraname imzaladığını, ücretsiz izin uygulamasının yasaya aykırı olduğu kabul edilse bile davacının işe iade yada yasal haklarının tazmini için dava açabileceğini, davacının böyle bir davası olmadığına göre uygulamayı kabul ettiğinin açık olduğunu, ücretin işçinin emeği karşılığı ödenebileceğini, davacının dava konusu dönemde çalışması olmadığından ücret talebinde bulunamayacağını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davalı yasal süresi içerisinde temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  Taraflar arasında davacı işçinin işveren tarafından ücretsiz izne ayrılması üzerine çalışılmayan döneme ilişkin ücretin tazminat olarak talep edilemeyeceği konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
  Somut olayda davacının işyerinde sendika baş temsilcisi olarak çalıştığı, davalı işveren tarafından 10.02.2010 tarihinde ücretsiz izne çıkarıldığı, bu tarihten davacının istifa ederek iş akdini feshettiği 12.07.2010 tarihine kadar ücretsiz izinde olduğu konusunda taraflar arasında uyuşmazlık yoktur. Taraflar arasındaki asıl uyuşmazlık; akdedilen toplu iş sözleşmesinde yer alan işyeri sendika temsilcisi olma teminatına bağlı olarak bu işçilerin ücretsiz izne çıkarılamayacakları kuralına aykırı olarak işverence ücretsiz izne çıkarılması halinde işçinin buna bağlı olarak ücret veya bu süreye ait ücreti tazminat olarak talep edip edemeyeceği noktasında toplanmaktadır. Davacı işçinin üye olduğu Koop-İş Sendikası ile davalı işveren arasında akdedilen toplu iş sözleşmesinin 13. maddesinin başlığı “Sendika yönetici ve işyeri temsilcilerinin teminatı” olarak tanzim edilmiştir. Adı geçen madde “Sendika temsilcileri bu sıfatlarından dolayı Yasa ve Toplu İş Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde faaliyetleri nedeniyle, hizmet akitleri feshedilemez ve cezalandırılamaz, kadrolu olarak çalışan sendika yönetici ve temsilcileri ücretsiz izne çıkarılamaz.” Hükmünü amirdir. Bu madde ile işyeri sendika temsilcilerinin sendikal faaliyetleri nedeni ile ücretsiz izne çıkarılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm işverenin sendikal faaliyetler nedeni sendika temsilcisi işçileri ücretsiz izne ayırmamasına yönelik bir temenni hükmü olarak değerlendirilebilir. Toplu iş sözleşmesine bakıldığında bu kurala uymamanın yaptırımı düzenlenmemiştir. Bu nedenle davanın reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ