• İŞYERİ HİSSELERİNİN DEVRİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/10507
  2005/4324
  15.02.2005
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14

   
   
  • İŞYERİ HİSSELERİNİN DEVRİ
  • KIDEM TAZMİNATINDAN DEVRE KADAR GEÇEN SÜREYLE SINIRLI SORUMLULUK

   
    ÖZETİ: Dosyada bulunan yoklama fişi, ekspertiz raporu  ve vergi mahkemesi kararı uyarınca, davalılardan Kadir’in 7.2.1996 tarihinde hissesini devrettiğinin kabulü gerekir. Bu durumda davalılardan Kadir’in kıdem tazminatı açısından  sorumluluğu, anılan devir tarihindeki ücreti ve kendi çalıştırdığı süre ile sınırlı olarak belirlenmelidir.
               

  DAVA                     :Taraflar arasındaki  ihbar ve kıdem tazminatı, izin ücreti ile ücret alacağının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı Kadir Kaleağası avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için  15.2.2005 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat A. Ö geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere gore, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2.Davalılardan Kadir Kaleağası’nın 1996 yılında işyerini devredip devretmediği taraflar arasında tartışmalıdır. Dosyaya sunulan 7.2.1996 tarihli noter belgesinde,  menkul hükmündeki  bazı makinelerin satış işleminin gerçekleştirildiği görülmektedir. Her ne kadar,  Sosyal Sigortalar Kurumu ve Vergi Dairesi kayıtlarında, davalılardan Kadir  2002 yılına kadar ortak olarak görülmekte ise de,  Sosyal Sigortalar Kurumu yetkililerince 29.3.2001 tarihinde düzenlenen yoklama fişinde Kadir isimli ortağın  7.2.1996 tarihinde  hissesini devrettiği ve işyeri ile ilgisinin kalmadığı hususu belirlenmiştir.
             Öte yandan 1996 ve 2001 yılları arasında davalılardan Kadir tarafından verildiği ileri sürülen  gelir vergisi beyannameler altındaki imzaların davalı Kadir’e ait olmadığı ileri sürülmüş ve bu husus dosyada bulunan ekspertiz raporu ile ortaya çıkmıştır.Yine davalı Kadir hakkında tahakkuk ettirilen vergi borcu sebebiyle Kadir’in  açmış olduğu davada vergi mahkemesince, Kadir isimli işverenin 1996 yılında hissesini devrederek işyerinden ayrıldığı sonucuna varılmış ve vergi yükümlüsü olmadığı kabul edilmiştir.
            Davacı tanıkları tarih belirtmeksizin işyerinde çalıştıklarını açıklamışlar ve her üç davalının da işveren olduğunu ifade etmişlerdir. Salt bu tanık anlatımlarına göre sonuca gidilmesi doğru olmaz. Dosyada bulunan yoklama fişi, ekspertiz raporu  ve vergi mahkemesi kararı uyarınca, davalılardan Kadir’in 7.2.1996 tarihinde hissesini devrettiğinin kabulü gerekir. Bu durumda davalılardan Kadir’in kıdem tazminatı açısından  sorumluluğu, anılan devir tarihindeki ücreti ve kendi çalıştırdığı süre ile sınırlı olarak belirlenmelidir.
              SONUÇ:Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,  davalı yararına takdir edilen 400 YTL.duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,  15.2.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ