• İŞYERİ DIŞINDA İŞLENMİŞDE OLSA DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇ NEDENİYLE DEVAMSIZLIĞIN HAKLI FESİH SEBEBİ OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/25
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
                                
  Esas No. 2008/40694
  Karar No. 2008/33770
  Tarihi: 16.12.2008      
                                   
  l İŞYERİ DIŞINDA İŞLENMİŞDE OLSA DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇ NEDENİYLE DEVAMSIZLIĞIN HAKLI FESİH SEBEBİ OLMASI

  ÖZETİ: Davacı, davalı işyerinde çalışmakta iken Devlete karşı işlenen suç sebebiyle tutuklandığı ve yargılamasının devam ettiği anlaşılmaktadır.
  Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre işyeri dışında işlense dahi Devlet aleyhine işlenen suç sebebiyle devamsızlık haklı fesih sebebidir. Ceza davasının sonuçlanmasının bekletici mesele sayılarak sonucuna göre karar verilmelidir.

  DAVA: Davacı,   kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ve izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm suresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi G.Demirtaş Tuna tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, iş sözleşmesinin haksız olarak sona erdirildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacakları isteğinde bulunmuştur.
  Davalı,45 günlük tutukluluk süresini tamamladığından iş akdinin sona erdirildiğini belirterek, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece diğer istekleri reddedilerek, kıdem tazminatı isteğinin kabulüne karar verilmiştir.
  Karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  Davacı, davalı işyerinde çalışmakta iken Devlete karşı işlenen suç sebebiyle tutuklandığı ve yargılamasının devam ettiği anlaşılmaktadır.
  Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre işyeri dışında işlense dahi Devlet aleyhine işlenen suç sebebiyle devamsızlık haklı fesih sebebidir. Ceza davasının sonuçlanmasının bekletici mesele sayılarak sonucuna göre karar verilmelidir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ