• İŞYERİ DEVRİ KIDEM TAZMİNATIDAN SORUMLULUK

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2003/18970
  2004/9000
  21.04.2004
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İş.K/13,14
  818 S.BK/179
   
   
  • İŞYERİ DEVRİ KIDEM TAZMİNATIDAN SORUMLULUK
  • İŞYERİ DEVRİNDE DEVİR EDEN VE DEVİR ALAN İŞVERENİN SORMLULUĞU
    ÖZETİ: Davacının davalılardan Saran Tuğla AŞ.ne ait işyerinde çalışır iken 1998 yılında işyerinin Saitoğlu İnşaat Ltd.Şirketine devir edildiği ve hizmet aktinin Ltd.şirket tarafından sona erdirildiği anlaşıldığından Saran Tuğla AŞ.nin ihbar tazminatından sorumlu tutulması hatalıdır. Kıdem tazminatından ise AŞ.nin sorumluluğu 1475 sayılı yasanın 14/2.maddesi gereğince işyerinin devrinden önceki süre ve devir tarihindeki ücret nazara alınarak belirlenecek miktarla sınırlıdır.
  Davalılardan Saran Tuğla AŞ.nin devirden sonra doğan hafta tatili, genel tatil ve ücret alacaklarından da sorumlu tutulması mümkün değildir. Devirden önceki hak kazanılan hafta tatili, genel tatil ve ücret alacaklarından ise sorumluluğu Borçlar kanununun 179/1 maddesindeki Koşulların mevcudiyeti halinde mümkündür.
   
               

  DAVA                         :Davacı,   kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti, ocak ayı
  ücreti ve bayram tatili ile hafta tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı Saitoğlu İnşaat Ltd. Şirketinin tüm Saran Tuğla AŞ.nin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.Davacının davalılardan Saran Tuğla AŞ.ne ait işyerinde çalışır iken 1998 yılında işyerinin Saitoğlu İnşaat Ltd.Şirketine devir edildiği ve hizmet aktinin Ltd.şirket tarafından sona erdirildiği anlaşıldığından Saran Tuğla AŞ.nin ihbar tazminatından sorumlu tutulması hatalıdır. Kıdem tazminatından ise AŞ.nin sorumluluğu 1475 sayılı yasanın 14/2.maddesi gereğince işyerinin devrinden önceki süre ve devir tarihindeki ücret nazara alınarak belirlenecek miktarla sınırlıdır. Tüm çalışma süresi nazara alınarak hesaplanan kıdem tazminatından Saran Tuğla AŞ.nin sorumlu tutulması da bozma nedenidir.
  3.Davalılardan Saran Tuğla AŞ.nin devirden sonra doğan hafta tatili, genel tatil ve ücret alacaklarından da sorumlu tutulması mümkün değildir. Devirden önceki hak kazanılan hafta tatili, genel tatil ve ücret alacaklarından ise sorumluluğu Borçlar kanununun 179/1 maddesindeki Koşulların mevcudiyeti halinde mümkündür. Mahkemece bu konuda gerekli araştırma yapılmadan tüm çalışma süresinden doğan ücret, hafta tatili, genel tatil alacaklarından davalı Saran Tuğla AŞ.nin sorumlu tutulmasıda bozma nedenidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz 'harcının "istek "halinde ilgiliye iadesine, 21.4.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ