• İŞYERİ DEVAM ÇİZELGELERİNDE İŞİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ GÖSTERİLMEMİŞ OLDUĞUNDAN FAZLA ÇALIŞMADAN TAKTİRİ İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ


             T.C.
      YARGITAY
  9. Hukuk Dairesi              

   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2015/28112
  2019/292
  08.01.2019
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/17,41
  1475 S. İşK/14

   
     
  • İŞYERİ DEVAM ÇİZELGELERİNDE İŞİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ GÖSTERİLMEMİŞ OLDUĞUNDAN FAZLA ÇALIŞMADAN TAKTİRİ İNDİRİM YAPILMASININ GEREKMESİ
  • EMEKLİLİK NEDENİYLE FESİHTE KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN EMEKLİLİK BELGESİNİN İŞVERENE VERİLMEMESİ HALİNDE FAİZİN DAV VEYA İCRA TAKİBİ TARİHİNDEN BAŞLAYACAĞI
    ÖZETİ İş yeri devam çizelgelerinde çalışılan günler gösterilmekle birlikte işe giriş çıkış saatleri belirtilmemiştir. Bu nedenle mahkemece takdiri delil niteliğindeki tanık beyanlarına göre hesaplanan fazla mesai ücreti, genel tatil ve resmi tatil ücret alacakları için karineye dayalı makul indirim (takdiri indirim) yapılmadan karar verilmesi hatalıdır.
  Davacının iş akdini fesih nedeni emeklilik hakkını kazanmasıdır. Bu durumda kıdem tazminatı alacağına faiz işletilmesi SGK belgesinin işverene tebliğ edildiği tarihten, belge işverene tebliğ edilmemiş ise dava yada icra takibi tarihinden itibaren başlayacaktır
   
             

                                       Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

   

  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, iş sözleşmesini emeklilik nedeniyle feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı, hafta tatili, fazla mesai, yıllık izin ve ulusalbayram ve genel tatil ücret alacakları istemiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili,açılan davanın haksız olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş sözleşmesini emeklilik nedeniyle feshettiği, davacının fazla mesai yaptığı, ödenmeyen yıllık izin ücret alacağı olduğu ve ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştığı ancak hafta tatillerinde çalışması olmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davalı T.C. Sağlık Bakanlığı vekili temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1- Dosyadaki yazılara,toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göredavalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Somut uyuşmazlıktaDairemizin yerleşik uygulamasına göre yazılı belge dışında tanık beyanları ile hesaplanan fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarından takdiri indirim yapılması gerekmektedir.
  Mahkemece davacının hüküm altına alınan fazla mesai ücreti, dini bayram ve genel tatil ücretlerinin bir kısım devam çizelgelerinin yanı sıra tanık anlatımları ile hesaplandığı anlaşılmıştır.
  İş yeri devam çizelgelerinde çalışılan günler gösterilmekle birlikte işe giriş çıkış saatleri belirtilmemiştir. Bu nedenle mahkemece takdiri delil niteliğindeki tanık beyanlarına göre hesaplanan fazla mesai ücreti, genel tatil ve resmi tatil ücret alacakları için karineye dayalı makul indirim (takdiri indirim) yapılmadan karar verilmesi hatalıdır.
  3-Dava dilekçesinde, kıdem tazminatı alacağına akdin feshi tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek banka faizine hükmedilmesi talep edilmiş, Mahkemece kıdem tazminatına iş akdinin feshi tarihi olan 24.05.2010 tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizine hükmedilmiştir.
  Davacının iş akdini fesih nedeni emeklilik hakkını kazanmasıdır. Bu durumda kıdem tazminatı alacağına faiz işletilmesi SGK belgesinin işverene tebliğ edildiği tarihten, belge işverene tebliğ edilmemiş ise dava yada icra takibi tarihinden itibaren başlayacaktır.
  Dosyada, yer alan SGK'nın yazısı incelendiğinde, davacınınyaş hariç emeklilik şartlarını tamamladığı anlaşılmakta ise de, davacının buna ilişkin belgeyi davalıya tebliğ ettirdiğine dair iddia ve ispatının olmadığı anlaşıldığından, kıdem tazminatına, dava tarihinden itibaren faiz işletilmesine karar verilmesi gerekirken, akdin feshedildiği 24.05.2010 tarihinden itibaren faiz yürütülmesi hatalıdır.
  4-492 Sayılı Harçlar Kanunu uyarınca harçtan muaf olan davalı Bakanlık aleyhine harca hükmedilmesi de hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 08.01.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ