• İŞYERİ DEĞİŞTİRİLEN TEMSİCİ İÇİN SENDİKAL TAZMİNAT

  İlgili Kanun/md:
  2821 S.İş.K/31
   

  T.C

  YARGITAY

  9. Hukuk Dairesi

  ESAS NO:        2003/18398
  KARAR NO:     2004/6634
  TARİHİ:           31.03.2004

  l İŞYERİ DEĞİŞTİRİLEN TEMSİCİ İÇİN SENDİKAL TAZMİNAT
  l SENDİKAL TAZMİNATA UYGULANACAK FAZİ

  ÖZÜ: Taraflar arasındaki uyuşmazlık, toplu iş sözleşmesi prosedürü devam ederken işyeri sendika temsilcisinin iş değişikliğinden kaynaklanan bakiye sendikal tazminat isteğine ilişkin olup bu uyuşmazlık toplu iş sözleşmesinden değil 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31. maddesinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda hüküm altına alınan miktar için aynı yasanın 61. maddesinde yer alan ve sadece sendika üye aidat alacağı için öngörülen en yüksek işletme kredisi faizine hükmedilmesi hatalıdır. Öte yandan dava konusu bakiye sendikal tazminat için davalı daha önce temerrüde düşürülmediğinden faizin ek dava tarihinden yürütülmesi gerekirken iş değişikliğinin gerçekleştiği 14.9.1999 tarihinden itibaren faize karar verilmesi hatalıdır.

  DAVA: Davacı, sendikal tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Taraflar arasındaki uyuşmazlık, toplu iş sözleşmesi prosedürü devam ederken işyeri sendika temsilcisinin iş değişikliğinden kaynaklanan bakiye sendikal tazminat isteğine ilişkin olup bu uyuşmazlık toplu iş sözleşmesinden değil 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31. maddesinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda hüküm altına alınan miktar için aynı yasanın 61. maddesinde yer alan ve sadece sendika üye aidat alacağı için öngörülen en yüksek işletme kredisi faizine hükmedilmesi hatalıdır. Böyle olunca sendikal tazminata yasal faiz yürütülmelidir.
  Öte yandan dava konusu bakiye sendikal tazminat için davalı daha önce temerrüde düşürülmediğinden faizin ek dava tarihinden yürütülmesi gerekirken iş değişikliğinin gerçekleştiği 14.9.1999 tarihinden itibaren faize karar verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 31.3.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ