• İŞVERENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/26724
  2013/3083
  28.01.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş. K/2, 18-21
     
  • İŞVERENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ
  • İŞÇİNİN HANGİ İŞYERİNE İADESİNE KARAR VERİLDİĞİNİN BELİRTİLMESİNİN GEREKMESİ
   
  ÖZETİ Mahkemece, davalılar arasındaki ilişkinin niteliği ( muvazaa, asıl-alt işveren, birlikte istihdam vs) tartışılmaması yanında hüküm fıkrasında davacının hangi işveren bünyesinde işe iadesine karar verildiği ve işe iadenin maddi sonuçları yönünden davalıların sorumluluklarının ne olduğu belirtilmeksizin hüküm kurulmuştur.
              Bu hali ile mahkemece verilen hüküm eksik olup infazda tereddüt oluşturacak nitelikte olduğunden hükümde açıklık ve netlik prensibi bulunmadığı açıktır.
              Bu nedenle mahkemece, davalılar arasındaki ilişkinin niteliği üzerinde durularak sonucuna göre davacı işçinin hangi işverene iade edildiği açıkça belirtilerek ve davalılar arasındaki ilişkinin niteliği uyarınca işe iadenin maddi sonuçlarından sorumlulukları da belirlenerek hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır
  .
   
               

  DAVA                                   :Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
                                       Yerel mahkeme, isteği  hüküm altına almıştır.
                                       Hüküm süresi içinde davalılardan Petsan Turizm İnş. Rent A Car San. Tic.A.Ş. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi İ.Moroğlu  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
             

              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı, iş sözleşmesinin geçersiz olarak feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğinin tespitine, işe iadesine, işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücretine karar verilmesini talep etmiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı Petsan AŞ vekili ile diğer davalı temsilcisi, iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini istemişlerdir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, davalılar arasındaki ilişkinin niteliği tartışılmaksızın davanın kabulüne karar verilmiş, hükümde davacının hangi işveren bünyesindeki işyerine iade edildiği belirtilmediği gibi maddi hususlara ilişkin sorumluluğun hangi işverene ait olduğu da belirtilmemiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı davalı Petsan AŞ vekili  temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297’inci maddesi uyarınca, mahkeme kararlarının;
              a) Hükmü veren mahkeme ile hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin ad ve soyadları ile sicil numaraları, mahkeme çeşitli sıfatlarla görev yapıyorsa hükmün hangi sıfatla verildiğini,
              b) Tarafların ve davaya katılanların kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile adreslerini,
              c) Tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesini, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepleri,
              ç) Hüküm sonucu, yargılama giderleri ile taraflardan alınan avansın harcanmayan kısmının iadesi, varsa kanun yolları ve süresini,
              d) Hükmün verildiği tarih ve hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin imzalarını,
              e) Gerekçeli kararın yazıldığı tarihi, içermesi, hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi zorunludur.
              Bu biçim yargıda açıklık ve netlik prensibinin gereğidir. Aksi hal, hükmün infazında zorluklara ve tereddütlere, yargılamanın ve davaların gereksiz yere uzamasına, davanın tarafı bulunan kişi ve kurumların mağduriyetlerine sebebiyet verecek ve kamu düzeni ve barışını olumsuz yönde etkileyecektir (Hukuk Genel Kurulu - 2007/14-778 E, 2007/611 K, sayılı ilamı).
              Somut olayda; davacı, Petsan AŞ ve Prodes Destek Hizmetleri Mehmet Taştan isimli iki davalıya karşı işe iade davası açmıştır.
              Mahkemece, davalılar arasındaki ilişkinin niteliği ( muvazaa, asıl-alt işveren, birlikte istihdam vs) tartışılmaması yanında hüküm fıkrasında davacının hangi işveren bünyesinde işe iadesine karar verildiği ve işe iadenin maddi sonuçları yönünden davalıların sorumluluklarının ne olduğu belirtilmeksizin hüküm kurulmuştur.
              Bu hali ile mahkemece verilen hüküm eksik olup infazda tereddüt oluşturacak nitelikte olduğunden hükümde açıklık ve netlik prensibi bulunmadığı açıktır.
              Bu nedenle mahkemece, davalılar arasındaki ilişkinin niteliği üzerinde durularak sonucuna göre davacı işçinin hangi işverene iade edildiği açıkça belirtilerek ve davalılar arasındaki ilişkinin niteliği uyarınca işe iadenin maddi sonuçlarından sorumlulukları da belirlenerek hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.
              F) Sonuç:
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı sair yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA,  peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 28.01.2013  tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ