• İŞVERENİN TİCARİ İTİBARINI ZEDELEME İDDİASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/25666
  Karar No: 2006/32643
  Tarihi:      11.12.2006

  l İŞVERENİN TİCARİ İTİBARINI ZEDELEME İDDİASI
  l İHTARNAMENİN TİCARİ İTİBARI ZEDELER NİTELİKTE OLMAMASI
  l İHTARNAMEYİ RAKİP FİRMAYA DAVA-CININ FAKSLADIĞININ KANITLANAMAMASI
  l GEÇERSİZ FESİH

  ÖZETİ: Dosya içeriğine göre davacı ve bir kısım arkadaşının noter aracılığı ile işverene gönderdikleri ihtarnamede aylık ücretlerinin zamanında ödenmediğini, ücretlerinin sözleşmeye uygun olarak ödenmesini aksi halde yasal yollara başvuracaklarını belirttikleri anlaşılmaktadır. Davalı işveren sözü edilen ihtarnamenin davacı ve arkadaşları tarafından rakip bir firmaya fakslanmak suretiyle ticari itibarlarının zedelendiğini bu nedenle iş sözleşmesini haklı olarak feshettiğini ileri sürmüştür. Mahkemece savunmaya değer verilerek davacının işe iade isteği reddedilmiştir. Söz konusu ihtarname içeriği itibari ile davalı işverenin ticari itibarini zedeleyici nitelikle olmadığı gibi ihtarnamenin rakip firmaya davacı tarafından fakslandığı da kesin olarak kanıtlanmış değildir. Mevcut olgulara göre feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşılmaktadır.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Davacı işçi. iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile hoşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
  Davalı işveren, iş sözleşmelerinin haklı olarak !ş Kanunumun 25/11.maddesi uyarınca feshedildiğini belin erek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece davacının çalıştığı Bayındır Hastanesinde birlikte çalıştığı arkadaşları ile şirketin durumunu şikayet ederek ve bilgi edinilerek müşterilerin nezdinde haksız rekabete soktuğu, ticari itibarini zedelemeye yönelik olarak hareket ettiği, henüz iş sözleşmesi bitmemiş olan şirketin zor durumda olduğunu ve ekonomik krizde bulunduğunu, hemen hemen rekabet içinde olduğu düşünülebilen kuruma bildirmiş olduğundan davacının iyi niyet kurallarına aykırı hareket ettiği ve işvereni zor Urumda bıraktığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  Dosya içeriğine göre davacı ve bir kısım arkadaşının noter aracılığı ile işverene gönderdikleri ihtarnamede aylık ücretlerinin zamanında ödenmediğini, ücretlerinin sözleşmeye uygun olarak ödenmesini aksi halde yasal yollara başvuracaklarını belirttikleri anlaşılmaktadır. Davalı işveren sözü edilen ihtarnamenin davacı ve arkadaşları tarafından rakip bir firmaya fakslanmak suretiyle ticari itibarlarının zedelendiğini bu nedenle iş sözleşmesini haklı olarak feshettiğini ileri sürmüştür. Mahkemece savunmaya değer verilerek davacının işe iade isteği reddedilmiştir. Söz konusu ihtarname içeriği itibari ile davalı işverenin ticari itibarini zedeleyici nitelikle olmadığı gibi. ihtarnamenin rakip firmaya davacı tarafından fakslandığı da kesin olarak kanıtlanmış değildir. Mevcut olgulara göre feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşılmaktadır. Davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmiş olması hatalıdır.
  Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunun 20. Haddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak sureliyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  HÜKÜM: Yukarıda belirtilen nedenlerle;
  l-) Ankara 3. İş Mahkemesinin 15.6.2006 güne 1009-250 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına.
  2-) İşverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine,
  3-) Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının fasih nedeni ve kıdemi dikkate alınarak 4 aylık ücreti olarak belirlenmesine,
  4-) Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerekliğinin belirlenmesini:,
  Davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna,
  5-) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6-) Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihice yürürlükte olan tarifeye göre 400.YTL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
  7-) Davacı tarafından yapılan (31.40) YTL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
  8-) Peşin alınan. temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak, oybirliğiyle 11.12.2006 tarihinde karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ