• İŞVERENİN İŞİNE GELEN ÇALIŞSIN DEMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17,41,46
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2007/19085
  Karar No. 2008/10924
  Tarihi: 01.05.2008    
                                 
  l İŞVERENİN İŞİNE GELEN ÇALIŞSIN DEMESİ
  l FESİH İRADESİ OLARAK KABUL EDİLMEME
  l ÜCRETLERİN DAVA AÇILDIKTAN SONRA ÖDENMESİ
  l İŞÇİNİN HAKLI FESHİ

  ÖZETİ: Dinlenen davacı tanıklarının beyanlarına göre davacı ve diğer işçiler ücret alacaklarını istediğinde işverence “işinize gelirse çalışın... Çalışmak isteyen çalışsın istemeyen gitsin” şeklinde cevap verildiği anlaşılmaktadır. Dairemizin kararlılık kazanan içtihatlarında belirtildiği üzere, davalı işverenin bu sözleri hizmet sözleşmesini sona erdirme isteğinin açıklanması şeklinde kabul edilemez.
  Davacının işyerinden ayrıldığı 29.7.2005 günü dava açtığı anlaşılmaktadır. Davacının Haziran ve Temmuz ayı ücretleri dava açıldıktan sonra ödendiğine göre, davacının hizmet sözleşmesini iş Kanunu'nun 24/II-e maddesine göre haklı olarak feshettiğinin kabulü gerekir, iş sözleşmesini haklı olarak fesheden taraf ihbar tazminatı isteyemez.

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, fazla mesai, maaş alacağı, ulusal bayram ve hafta tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi S.Tok tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, son iki aylık ücret ve son bir aydır yaptığı fazla çalışma ücretlerinin ödenmesini istediği için hizmet akdinin davalı tarafından feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı, ulusal bayram, hafta tatili ve fazla çalışma ücreti isteklerinde bulunmuş; dava açıldıktan sonra ücret alacağı ödendiğinden bu istekten feragat etmiştir.
  Davalı, davacının hizmet akdinin devamsızlık nedeniyle haklı olarak feshedildiğini, diğer isteklerin de yerinde olmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece davacının ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle haklı olarak iş sözleşmesini feshedebileceği halde feshetmediği, davalı işverence feshedildiği, fazla çalışmanın kanıtlanmadığı, diğer isteklerin kanıtlandığı gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatları ile ulusal bayram hafta tatili ücretlerinin kabulüne, fazla çalışma ve feragat nedeniyle ücret alacağının reddine karar verilmiştir.
  Karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  Taraflar arasındaki uyuşmazlık iş sözleşmenin hangi tarafça feshedildiği ve ulusal bayram hafta tatili günlerinde çalışılıp çalışılmadığı noktalarında toplanmaktadır.
  Taraflarca dosyaya sunulan deliller; SSK Dosyası, şahsi dosya, tanık beyanlarıdır.
  Toplanan delillere göre davacının ulusal bayram ve hafta tatillerinde çalıştığı kanıtlandığından bu konudaki temyiz itirazları yerinde değildir.
  Dinlenen davacı tanıklarının beyanlarına göre davacı ve diğer işçiler ücret alacaklarını istediğinde işverence "işinize gelirse çalışın... Çalışmak isteyen çalışsın istemeyen gitsin" şeklinde cevap verildiği anlaşılmaktadır. Dairemizin kararlılık kazanan içtihatlarında belirtildiği üzere, davalı işverenin bu sözleri hizmet sözleşmesini sona erdirme isteğinin açıklanması şeklinde kabul edilemez. Ayrıca davacının son tanığı işverenin anılan sözlerinden sonra davacının bu sebeple ayrıldığını belirtmiştir.
  Davacının işyerinden ayrıldığı 29.7.2005 günü dava açtığı anlaşılmaktadır. Davacının Haziran ve Temmuz ayı ücretleri dava açıldıktan sonra ödendiğine göre, davacının hizmet sözleşmesini iş Kanunu'nun 24/II-e maddesine göre haklı olarak feshettiğinin kabulü gerekir, iş sözleşmesini haklı olarak fesheden taraf ihbar tazminatı isteyemez. Bu nedenlerle kıdem tazminatının kabulü doğru ise de, ihbar tazminatının reddi gerekirken kabulü hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.05.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ