• İŞVERENİN İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE BAŞLATMAK İÇİN DAVET ETTİĞİ İŞÇİYE BELEĞELER İMZALAMAYA ZORLAMASI

  T.C. YARGITAY 
  9. Hukuk Dairesi
  Esas No. 2016/7527 İlgili Kanun/Madde:
  Karar No. 2019/17412 4857 S. İşK/21
  Tarihi: 07.10.2019     
   
  • İŞVERENİN İŞE İADE DAVASI SONRASI İŞE BAŞLATMAK İÇİN DAVET ETTİĞİ İŞÇİYE BELEĞELER İMZALAMAYA ZORLAMASI
  • İŞE DAVETE ÇALIŞTIĞI İŞYERİNDEN AYRILIP GELEN İŞÇİDEN BELGE İSTENMESİNİN İŞE BAŞLATMANIN ŞARTA BAĞLANMASI ANLAMINA GELDİĞİ İŞVERENİN İŞE BAŞLATMA İRADESİNİN SAMİMİ OLMADIĞI
  ÖZETİ  dosya içeriği ve tanık beyanlarından, davacının işe başlamak için işverenin daveti üzerine süresi  içinde işyerinde hazır  bulunduğu ,  ancak işverenin işe başlatmadan önce işe iade kararına aykırı olarak tanık beyanlarında da geçen bir takım belgeler getirmesini ve işi ile ilgili olmayan evraklar imzalatılmak istendiği , davacının işe iade başvurusu anında her ne kadar farklı bir iş yerinde sigortalı çalışıyor olarak gözükse de davacının 05.04.2012 tarihinde istifa ettiği ve aynı gün dava dışı işyerinden ayrılışının yapıldığı anlaşılmaktadır.
  Yukarıda  yapılan  açıklamalar  doğrultusunda,  davacının  işe  başlama yönünde  iradesinin  samimi olmasına rağmen, davalı işverenin davacıyı işe başlatmadan önce bazı belgelerin getirilmesini ve bazı belgeleri imzalaması gerektiğini ileri sürmesi nedeniyle işe başlatmayı şarta bağladığı, buna göre

  işverenin davacıyı işe başlatma yönündeki iradesinin samimi olmadığı anlaşılmış olup, işverenin işe başlatma  yönünde  yaptığı  şarta  bağlı  çağrı  gerçek  bir  işe  başlatma  daveti  olarak  kabul edilemeyeceğinden, mahkemece davacının işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süreye ait ücret talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
   
   


   

   

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri

  tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi

  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


  A) Davacı İsteminin Özeti:

  Davacı vekili; davacı vekili dava dilekçesinde özetle, müvekkilinin asıl işveren ... Pazarlama A.Ş.’de

  18/05/2005–28/02/2010 tarihleri  arasında en son diğer davalının alt  işverenliğinde çalıştığını,  iş

  akdinin feshi sonrasında davalılardan ... A.Ş.’ye karşı Kadıköy 1. İş Mahkemesi’nin 2010/212 Esas sayılı

  dosyasından açtıkları işe iade davasının lehe sonuçlanarak kesinleştiğini, 4 aylık boşta geçen süre ücreti

  ve diğer sosyal haklar ile 4 aylık işe başlatmama tazminatına hükmedildiğini, en son net 910,00 TL

  ücret aldığını, 213,00 TL yemek yardımı ve 200,00 TL yol yardımı ile yılda 2 defa giyecek yardımı

  yapıldığını, yıllık izinlerinin kullandırılmadığını belirterek işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre

  ücretinin davalı ...Ş.’den 1.000,00 TL olarak, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücretinin

  olduğunu ve her iki davalıdan tahsilini talep ettiğini ileri sürerek; davanın kabulüne karar verilmesini

  talep ve dava etmiştir.

  B) Davalı ... Anonim Şirketi Vekilinin Cevabının Özeti:

  Davalı  vekili;  yetki  itirazında  bulunduklarını,  diğer  davalının  işe  iade  davasının  tarafı  olmaması

  sebebiyle davanın ayrılması gerektiğini, davacının işe başlama talebinin samimi olmadığını ve işe

  başlamadığını,  davacının işe başvuru tarihi  olan 02/04/2012’de başka işyerinde çalışır  durumda

  olduğunu savunarak davanın reddine karar  verilmesini  talep etmiştir. 

  C) Davalı ... Anonim Şirketi Vekilinin Cevabının Özeti:

  Yetki itirazında bulunduklarını, müvekkillerinin davacının işvereni olmadığını, diğer şirketten raf hizmeti

  satın aldıklarını, husumet itirazında bulunduklarını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep

  etmiştir.

  D) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

  Mahkemece, davacının işe başlama yönünden iradesinin samimi olmadığı bu nedenle işe başlatmama

  ve  boşta  geçen  süre  yönünden  taleplerin  reddine  karar  vererek,  davacının  hizmet  süresinin

  18.05.2005-28.02.2010 tarihleri arası 4 yıl 9 ay 10 gün olduğunun kabulü ile bakiye kıdem tazminatı ,

  ihbar tazminatı ve yıllık izin alacağına karar verilmiştir. 

  E) Temyiz:

  Karar süresinde davacı ... davalılar tarafından temyiz edilmiştir. 

  F) Gerekçe:

  1-  Dosyadaki  yazılara,  delillerin  taktirinde  bir  isabetsizlik  bulunmamasına  göre  davalıların  tüm

  davacının  aşağıdaki  bendin  kapsamı  dışında  kalan  temyiz  itirazları  yerinde  görülmemiştir. 

  2- Taraflar arasında davacının işe iade talebinin samimi olup olmadığı ve buna bağlı olarak hizmet

  süresi uyuşmazlık konusudur.

  Davacının iş akdine davalılar tarafından haksız şekilde son verilmesi neticesinde davacının Kadıköy 1.İş

  Mahkemesinin 2010/212 E.,2010/423 K. Sayılı ilamı ile davalı ... Anonim Şirketine işe iadesine karar

  verildiği ve Yarğıtay 22 Hukuk Dairesinin 2011/9612 E.,2012/3038 K. Sayılı ilamı ile kararın onandığı ,

  onama kararının davacıya 28.03.2012 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.

  Davacının, davalı ... Anonim Şirketine Kadıköy 3. Noterliğinin 02.04.2012 tarih 4330 sayılı ihtarı ile işe

  iadeye ilişkin mahkeme kararı neticesinde 10 gün içinde işe başlatılma talebinde bulunduğu, bunun

  kabul  görmemesi  halinde  işe  başlatmama ve  boşta  geçen  süre  tazminatı  talep  ettiğini  bildiren

  ihtarnamenin  davalıya  03.04.2012  tarihinde  tebliğ  edildiği  anlaşılmıştır. 

  Davalı ... Anonim Şirketi tarafından Üsküdar 5.Noterliğinin 04.04.2012 tarih 9557 sayılı  davacıya

  gönderdiği ihtar ile 3 gün içinde başvurması halinde işe başlayabileceğinin bildirildiği, yine davalının

  11.04.2014 tarih 10268 sayılı ihtarı ile de; davacının işe davet edildiği, 09.04.2012 tarihinde işyerine

  geldiği kendisine görev bildirim formu ve işyeri evraklarının tebliğ edilmek istenmişse de bu evrakları

  tebliğ almaktan imtina ettiği , 10.04.2012 tarihinde sigorta girişinin yapıldığını, bu ihtarname ekinde

  görevlendirme belgesinin gönderilerek eski görev yeri olan Kadıköy bölgesinde görevlendirildiğinin

  bildirildiği anlaşılmıştır.

  Davacı tarafından davalı ... Anonim Şirketine gönderilen 16.04.2012 tarihli 3104 sayılı ihtarında kısaca,

  işe başlamak istesede işe yeni başlayan personel gibi davranılarak birtakım belgeler talep edildiği, işi ile

  alakası olmayan evraklar imzalatılmak istendiği, davalının amacının işe başlatmak olmadığını beyan

  ettiği anlaşılmaktadır.

  Davacı işe başlatılmadığını iddia ederken, davalı ise davacının işe başlamadığı ve iş başvuru tarihinde

  farklı bir iş yerinde sigortalı çalışan olduğunu ve işe başlama isteğinde samimi olmadığını savunmuştur.

  Davacıya ait hizmet cetvelinde 02.04.2012 tarihinde ... Tekstil Sanayi ve Ticaret şirketinde çalıştığı

  anlaşılmakla 05.04.2012 tarihinde davacının istifa dilekçesi verdiği ve aynı tarihte işten ayrılışının

  yapıldığı dosya kapsamından anlaşılmıştır.

  Dinlenen davalı tanıklarından ...'in beyanında davacıdan gerekli evrakları talep ettiklerini bunun içinde

  sabıka kaydıda olduğunu beyan ettiği akabinde görevlendirme belgesini tebliğ etmek isteselerde tebliğ

  almadığını beyan etmiştir.

  Somut uyuşmazlıkta, dosya içeriği ve tanık beyanlarından, davacının işe başlamak için işverenin daveti

  üzerine süresi  içinde işyerinde hazır  bulunduğu ,  ancak işverenin işe başlatmadan önce işe iade

  kararına aykırı olarak tanık beyanlarında da geçen bir takım belgeler getirmesini ve işi ile ilgili olmayan

  evraklar imzalatılmak istendiği , davacının işe iade başvurusu anında her ne kadar farklı bir iş yerinde

  sigortalı çalışıyor olarak gözüksede davacının 05.04.2012 tarihinde istifa ettiği ve aynı gün dava dışı

  işyerinden ayrılışının yapıldığı anlaşılmaktadır.

  Yukarıda  yapılan  açıklamalar  doğrultusunda,  davacının  işe  başlama yönünde  iradesinin  samimi

  olmasına rağmen, davalı işverenin davacıyı işe başlatmadan önce bazı belgelerin getirilmesini ve bazı

  belgeleri imzalaması gerektiğini ileri sürmesi nedeniyle işe başlatmayı şarta bağladığı, buna göre

  işverenin davacıyı işe başlatma yönündeki iradesinin samimi olmadığı anlaşılmış olup, işverenin işe

  başlatma  yönünde  yaptığı  şarta  bağlı  çağrı  gerçek  bir  işe  başlatma  daveti  olarak  kabul

  edilemeyeceğinden, mahkemece davacının işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süreye ait ücret

  talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi hatalı olup

  bozmayı gerektirmiştir.

  Davacının hizmet süresine 4 aylık boşta geçen sürede ekleneceğinden tüm hesaplamaların yeni kıdem
  süresine göre yapılması gerektiğide ayrıca gözden kaçırılmamalıdır.

  F)SONUÇ: 

  Temyiz olunan kararın açıklanan sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek

  halinde ilgiliye iadesine, 07.10.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ