• İŞVERENİN İŞÇİYİ FESHE ZORLAMAK İÇİN İŞ KOŞULLARINI AĞIRLAŞTIRMASI

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/16

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/12228
  Karar No: 2006/31176
  Tarihi:      27.11.2006

  l İŞVERENİN İŞÇİYİ FESHE ZORLAMAK İÇİN İŞ KOŞULLARINI AĞIRLAŞTIRMASI
  l İŞÇİNİN FESİHİ
  l KIDEM TAZMİNATI
  l İHBAR TAZMİNATININ HAK EDİLE-MEYECEĞİ

  ÖZETİ Davacının işyerinden haklı bir neden bulunmadığı halde ayrıldığı işveren tarafından savunulmuştur. Dinlenen tanık beyanları hep birlikte değerlendirildiğinde işveren tarafından davacının işyerinden ayrılmasını temin için iş koşullarının aleyhine değiştirildiği, fazla çalışma ve genel tatil çalışma ücretlerinin ödenmediği bu nedenle hizmet akdinin 1475 sayılı yasanın 16/II maddesi gereğince haklı olarak davacı tarafından sona erdirildiği anlaşıldığından ihbar tazminatı isteğinin reddi doğru ise de bilirkişi hesaplaması bir değerlendirmeye tabi tutularak kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekirken tanıklar tarafından dahi doğrulanmayan tutanaklara değer verilerek yazılı şekilde kıdem tazminatına hükmedilmemesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, ihbar, ve kıdem tazminatı ile fazla mesai, yıllık izin ücreti ve resmi tatil alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacının işyerinden haklı bir neden bulunmadığı halde ayrıldığı işveren tarafından savunulmuştur.Dinlenen tanık beyanları hep birlikte değerlendirildiğinde işveren tarafından davacının işyerinden ayrılmasını temin için iş koşullarının aleyhine değiştirildiği, fazla çalışma ve genel tatil çalışma ücretlerinin ödenmediği bu nedenle hizmet akdinin 1475 sayılı yasanın 16/II maddesi gereğince haklı olarak davacı tarafından sona erdirildiği anlaşıldığından ihbar tazminatı isteğinin reddi doğru ise de bilirkişi hesaplaması bir değerlendirmeye tabi tutularak kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekirken tanıklar tarafından dahi doğrulanmayan tutanaklara değer verilerek yazılı şekilde kıdem tazminatına hükmedilmemesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ