• İŞVERENİN İŞÇİYİ BİR AYLIK SÜRE GEÇTİKTEN SONRA İŞE DAVET ETMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/18-21, 25

  T.C
  KONYA
  BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
  8. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2021/736
  Karar No. 2022/1513
  Tarihi: 27/10/2022

  lİŞVERENİN İŞÇİYİ BİR AYLIK SÜRE GEÇTİKTEN SONRA İŞE DAVET ETMESİ
  lİŞE DAVETİN SAMİMİ OLMAMASI
  lİŞE BAŞLATMAMA VE BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİ

  ÖZETİ: Davacı tarafça Karaman 2. Noterliği'nin 13.08.2018 tarih ve 4063 yevmiyeli ihtarnamesi ile işe başlatılmak üzere 13.08.2018 tarihinde davet edilmiş ise de bu davetin 1 aylık süre geçtikten sonra olduğunu beyanla işe başlamayı kabul etmeyerek iş bu davaya konu alacakların tahsili için dava açmaya yöneldiğinin anlaşılmasına göre davalı işverence davacı tarafın süresinde işe başlaması konusundaki davetinin ciddî ve samimi olmadığı, dolasıyla davacının işe başlatmama tazminatı ile 4 aylık boşta geçen süre ücret alacaklarına hak kazandığı, yine SGK çıkış koduna göre davacının iş akdinin davalı işverence haklı neden bildirilmeksizin feshedildiği, dolayısıyla davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazandığı, dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı.

  DAVA: İlk derece mahkemesince verilen karara karşı davalı vekilince istinaf kanun yoluna başvurulmuş ve dosya istinaf incelemesi yapılmak üzere dairemize gelmiş olmakla dosya incelendi, yapılan müzakere sonunda, gereği düşünüldü;

  TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: 
   Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, davacının 24.07.2015 tarihinden itibaren davalı işyerinde teknik eleman olarak çalıştığını, 29.06.2016 tarihinde işten çıkarılacağı bildirildiğini, feshin geçersizliğine ilişkin Karaman İş Mahkemesinin 2016/400 E- 2017/144 E.sayılı kararının Yargıtay 22.Hukuk dairesince onanarak kesinleştiğini, kesinleşme şerhinin 06.07.2018 tarihinde tebliğ edildiğini, davacının 06.07.2018 tarihinde iade talepli ihtarname gönderdiğini, ancak işe başlatılmadığını, boşta geçen ve süre ve işe başlatmama tazminatının ödenmesi gerektiğini, yıllık izin haklarının kullandırılmadığını, davacının sürekli 12 saat çalıştırıldığını, UBGT günlerinde ve hafta tatillerinde çalıştırıldığını, ücretlerinin ödenmediğini beyan ederek söz konusu işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
     Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, davacının süresi içerisinde işe davet edildiğini, ancak işe başlamadığını, kıdem, ihbar, işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücreti talep koşullarının oluşmadığını, davacının işe iade talebinin kabulüne dair Ankara 18.Noterliğinin 03.08.2018 tarih ve 26182 yevmiyeli ihtarnamesinin keşide edildiğini, ihtarnamenin davacıya 07.08.2018 tarihinde tebliğ edildiğini, 13.08.2018 tarihinde işe gelmesi beklendiğinden işe girişinin yapıldığını, ancak davacının işe gelmediği gibi mazeret de bildirmediğini, bunun üzerine Ankara 18.Noterliğinin 13.08.2018 tarih ve 27041 yevmiyeli ihtarnamesinin tebliğ edildiğini, davacının yıllık izin ücreti alacağı bulunmadığını beyanla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:
  Yerel mahkemece yapılan yargılama neticesinde davanın kısmen kabulü yönünde (ubgt ücret alacağının reddine, diğer alacakların kabulüne) 08.12.2020 tarihli karar verildiği görüldü.
  İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:
  Davalı vekili istinaf dilekçesinde; davacının ihtarnameyi 1 aylık süre içerisinde tebliğ almasına rağmen müvekkil işverene müracaat etmediğini, yine davacının çalışma süresi 1 yılı doldurmadığından kıdem tazminatına ve yıllık izin ücretine hak kazanamayacağını, hükme esas alınan bilirkişi raporunda fazla mesai ve hafta tatili ücretlerinin hatalı hesaplandığını, davacının müvekkilden herhangi bir alacağının olmadığını beyan ederek yerel mahkeme kararının kaldırılmasını ve davanın tümden reddine karar verilmesini talep etmiştir.  
  DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve HUKUKİ SEBEPLER:
  Dava, iş sözleşmesinin feshine bağlı kıdem, ihbar ve işe başlatmama tazminatları ile yıllık izin, ubgt, hafta tatili, fazla çalışma ücreti, 4 aylık boşta geçen süre ücreti alacaklarının tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece davacı taleplerinin kısmen kabulüne karar verilmiş, karara karşı davalı vekilince istinaf başvurusunda bulunulmuştur.
  Dairemizce istinaf incelemesi HMK 355 ve 357.maddesi gereğince istinaf sebepleri ile bağlı olarak ve kamu düzenine aykırılık hususları da gözetilerek yapılmıştır.
  İncelenen dosya kapsamına göre: Davacı Murat Özkan'ın davalıya ait iş yerinde 24.07.2015 - 29.06.2016 tarihleri arasında 11 ay 6 gün süreyle, (boşta geçen 4 aylık süre eklendiğinde 1 yıl 3 ay 6 gün süreyle) teknik eleman olarak aylık en son brüt 1.710,00 TL ücret ile çalıştığı, SGK çıkış kodunun 04 olarak kuruma bildirildiği,
  Davacı tarafça kesinleşen mahkeme kararına göre davalı işverene süresinde müracaat etmesine rağmen davalı işverence 1 aylık süre içerisinde işe davet edildiğini, bununla davalı işverenin işe başlatma iradesinin gerçeği yansıtmadığını beyan ederek dilekçesinde belirttiği alacakların davalıdan tahsili gerektiğinin ileri sürüldüğü,
  Davalıtarafça davacının süresi içerisinde işe davet edilmesine rağmen işe başlamadığı, davacının 13.08.2018 tarihinde işe gelmesi beklendiğinden işe girişinin yapıldığı, ancak davacının işe gelmediğini ve herhangi bir mazeret de bildirmediği, ayrıca davacının yıllık izin ücreti alacağı bulunmadığının ileri sürüldüğü görülmüş,
  Taraflar arasında davacının kesinleşen işe iade kararına istinaden davalı tarafça süresinde işe davet edilip edilmediği ve davacının kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı hususlarında uyuşmazlık mevcut olduğu,
  Davacı taraf kesinleşen Karaman İş Mahkemesi'nin 2016/400 Esas - 2017/144 Karar ve 13.06.2017 tarihli ilamına dayalı olarak Karaman 2. Noterliği'nin 06.07.2018 tarih 3412 yevmiye no'lu ihtarnamesi ile davalı işverene işe başlatılma konusunda başvuruda bulunduğu, ancak süresinde işe başlatılmadığının ileri sürüldüğü, davalı taraf ise davacının başvurusu üzerine Ankara 18. Noterliği'nin 03.08.2018 tarih ve 26182 yevmiye no'lu ihtarnamesi ile davacının başvurusunun kabul edildiği ve 13.08.2018 günü saat 08:30'da işe başlaması gerektiğinin bildirildiği, bu ihtarnamenin davacıya 07.08.2018 tarihinde tebliğ edildiği, davacı tarafça Karaman 2. Noterliği'nin 13.08.2018 tarih ve 4063 yevmiyeli ihtarnamesi ile işe başlatılmak üzere 13.08.2018 tarihinde davet edilmiş ise de bu davetin 1 aylık süre geçtikten sonra olduğunu beyanla işe başlamayı kabul etmeyerek iş bu davaya konu alacakların tahsili için dava açmaya yöneldiğinin anlaşılmasına göre davalı işverence davacı tarafın süresinde işe başlaması konusundaki davetinin ciddî ve samimi olmadığı, dolasıyla davacının işe başlatmama tazminatı ile 4 aylık boşta geçen süre ücret alacaklarına hak kazandığı, yine SGK çıkış koduna göre davacının iş akdinin davalı işverence haklı neden bildirilmeksizin feshedildiği, dolayısıyla davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazandığı, dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı,
  Yine tarafların iddia ve savunmasına, dinlenen tanıklarının ağırlıklı ortalama beyanına, iş yeri giriş çıkış kayıtlarından oluşan puantaj kayıtlarına göre davacının ubgt ücret alacağının davalı işverence ödenmiş olmasına, ancak yerel mahkemece hüküm altına alınan yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti ve hafta tatili ücreti alacaklarının davalı işverence ödendiğinin ispatlanamamasına göre talebe konu alacaklar bağlamında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık olmadığı anlaşılmakla davalı şirket vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddi gerektiği kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
  HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
   1-Hakkında istinaf başvurusunda bulunulan İlk Derece Mahkemesi kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun bulunduğundan davalı şirket vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,
  2-Alınması gereken 80,70 TL istinaf karar harcından peşin alınan 59,30 TL harcın mahsubu ile kalan 21,40 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,
   3-İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
   4-HMK'nın 333. maddesi uyarınca kullanılmayıp kalan gider avansının olması durumunda sarf edene iadesine,
  5-Kararın taraflara tebliği işleminin ilk derece mahkemesinceyerine getirilmesine,
  Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 7/3 ve 9. maddesi göndermesiyle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 362/1.maddesi gereğince miktar itibariyle KESİN olmak üzere 27.10.2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
   


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ