• İŞVERENİN İŞÇİYE HAKARET ETMEMESİNİN İŞÇİYE MANEVİ TAZMİNAT HAKKI DOĞURACAĞI

  YARGITAY
  22. Hukuk Dairesi                           2016/2703 E.  ,  2019/342 K.
   
    Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2016/2703
  2019/342
  09.01.2019
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/18-21

   
     
  • İŞVERENİN İŞÇİYE HAKARET ETMEMESİNİN İŞÇİYE MANEVİ TAZMİNAT HAKKI DOĞURACAĞI
  • HAKARETİN DOĞRUDAN İŞÇİNİN ŞAHSINA EĞİL GRUBA YÖNELİK OLDUĞU DA DİKKATE ALINARAK MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ
  •  
   
    ÖZETİ Tüm dosya kapsamından ve Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi dosyası içeriğinden, davalı tarafça davacı ve diğer iki işçi hakkında hakaret içeren sözler sarfettiği anlaşılmaktadır. Davalı tarafın davacıya karşı hakaret nedeniyle ceza davası açılmasına sebebiyet veren ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile sonuçlanan söylemleri dikkate alındığında, manen elem ve üzüntü duyduğunun kabulü ile manevi tazminata hükmedilmesinde bir isabetsizlik bulunmamakta ise de, takdir edilen tazminat miktarı fahiş görülmüştür. Davalının doğrudan davacının şahsına değil bir gruba (davacı ile birlikte diğer iki işçiye) yönelik söylemi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim, diğer iki işçinin açmış olduğu davalara ilişkin emsal dosyalarda 2.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmiştir
   
   
                 

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi S. S. Ünal tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:  Davacı isteminin özeti:
  Davacı, manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalının cevabının özeti:
  Davalı, davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkeme kararının özeti:
  Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Gerekçe:
  Taraflar arasındaki uyuşmazlık, hükmedilen manevi tazminat miktarın fahiş olup olmadığıdır.
  Tüm dosya kapsamından ve Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi dosyası içeriğinden, davalı tarafça davacı ve diğer iki işçi hakkında hakaret içeren sözler sarfettiği anlaşılmaktadır. Davalı tarafın davacıya karşı hakaret nedeniyle ceza davası açılmasına sebebiyet veren ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile sonuçlanan söylemleri dikkate alındığında, manen elem ve üzüntü duyduğunun kabulü ile manevi tazminata hükmedilmesinde bir isabetsizlik bulunmamakta ise de, takdir edilen tazminat miktarı fahiş görülmüştür. Davalının doğrudan davacının şahsına değil bir gruba (davacı ile birlikte diğer iki işçiye) yönelik söylemi olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim, diğer iki işçinin açmış olduğu davalara ilişkin emsal dosyalarda 2.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmiştir.
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.01.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ