• İŞVERENİN İŞÇİLERE HAKARET ETMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/13,14

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                             

  Esas No. 2004/32437
  Karar No. 2005/26358
  Tarihi: 14.07.2005

  l İŞVERENİN İŞÇİLERE HAKARET ETMESİ
  l UZUN SÜRE ÇALIŞAN İŞÇİNİN NEDENSİZ İŞYERİNİ TERK ETMEYECEĞİ
  l İŞÇİNİN BÇM BAŞVURUSUNDAN SONRA TUTULAN DEVAMSIZLIK TUTANAĞINA İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ

  ÖZETİ: Uzunca bir süreden beri işyerinde çalışan işçinin haklı ve geçerli bir neden olmadan işverence 31.3.2003 tarihinde işten çıkartıldığı, bunun üzerine işçinin Bölge Çalışma Müdürlüğüne 1.4.2003 tarihinde şikayette bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda işverenin işçinin 1.4.2003 tarihinden itibaren işe gelmediği için iş aktini feshettiğine dair 8.4.2003 tarihli yazıya itibar edilemez. O halde davacı karşı davalı işverence talep edilen ihbar tazminatının reddi ile, davalı-karşı davacı işçi tarafından talep edilen ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ve Mart 2001 tarihinden itibaren bir kısım işçilere ödenip de davacıya ödenmeyen ikramiye alacağının kabulü gerekir.

  DAVA: Davacı, ihbar ve kötüniyet tazminatının ödetilmesine, karşı davacı ise kıdem, ihbar tazminatı, ikramiye ve izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, her iki davayıda kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm duruşmalı olarak davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK.nım 435.maddesi gereğince duruşma isteğinin süreden reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı karşı davalı işveren, davalı karşı davacı işçinin 1.4.2003-2.4.2003 tarihlerinde işe gelmediğinden iş aktinin feshedildiğini belirterek ihbar tazminatı talep etmiştir.
  Davalı-karşı davacı işçi ise, işverence 30.3.2003 tarihinde işten çıkartıldığını Mart 2001 tarihinden beride ikramiyelerinin ödenmediğini belirterek ihbar kıdem tazminatı ile ikramiye alacağını tahsilini istemiştir.
  Mahkeme işverenin iddiasını yerinde görerek işveren lehine ihbar tazminatının kabulüne, işçinin taleplerinin ise reddine karar vermiştir.
  Öncelikle belirtmek gerekir ki, iş aktinin haklı bir nedenle feshedildiğini iddia eden işverenin bu iddiasını kanıtlaması gerekir.
  İşveren, işçinin işe gelmediğini iddia ettiği 1.4.2003, 2.4.2003 günlere ilişkin tutanakları ibraz etmiştir. İşverence noter kanalı ile çekilen 8.4.2003 tarihli fesih yazısında ise, davacının 2.4.2003 tarihinden itibaren işe gelmediğinden bahisle iş aktinin feshedildiği bildirilmiştir.
  Davalı karşı davacı işçi ise; Bölge Çalışma Müdürlüğüne vermiş olduğu 1.4.2004 tarihli şikayet dilekçesinde; gerekçe gösterilmeden işten çıkartıldığını almakta olduğu ikramiyelerinin Mart 2001 tarihinden itibaren kesildiğini belirterek ihbar, kıdem tazminatları ile ikramiye alacağının ödenmesini istemiş ve işten çıkarılma tarihimde 31.3.2003 olarak belirtilmiştir.
  Dinlenen işveren tanıklarından bir kısmı, işçinin eşyalarını toplayıp ayrılıp gittiğini söylemişler, ancak işten ayrılma sebebini açık ve net olarak belirtmemiş soyut ifadelerde bulunmuşlardır. Diğer tanıklar ise; işverenin işçilere hakaret ederek kötü muamelede bulunduğunu belirtmelerine rağmen iş aktinin sona erme nedeni hakkında görgüye dayalı bir beyanları olmamıştır.
  Bölge Çalışma Müdürlüğünün tutanak ve raporu ile ücret bordrolarının tetkikinde değişik aylarda değişik kişilere ikramiyeler ödendiği, davalı-karşı davacı işçiye ise Mart 2001 tarihine kadar ödenen ikramiyelerin bu tarihten sonra ödenmediği anlaşılmaktadır.
  Tüm bu deliller ve dosyadaki bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde uzunca bir süreden beri işyerinde çalışan işçinin haklı ve geçerli bir neden olmadan işverence 31.3.2003 tarihinde işten çıkartıldığı, bunun üzerine işçinin Bölge Çalışma Müdürlüğüne 1.4.2003 tarihinde şikayette bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda işverenin işçinin 1.4.2003 tarihinden itibaren işe gelmediği için iş aktini feshettiğine dair 8.4.2003 tarihli yazıya itibar edilemez. O halde davacı karşı davalı işverence talep edilen ihbar tazminatının reddi ile, davalı-karşı davacı işçi tarafından talep edilen ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ve Mart 2001 tarihinden itibaren bir kısım işçilere ödenip de davacıya ödenmeyen ikramiye alacağının kabulü gerekir.
  Mahkemece, bilirkişice hesap edilen işçinin bu alacaklarının bir değerlendirmeye tabi tutularak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.7.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ